tnpsc lab asst. - 2018...tnpsc lab asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait mur...

of 18 /18
TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!! Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366 TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú§fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny nghJkhdJ bt‰¿ v‹gJ cWâ. TNPSC flªj 5 M©LfËš nj®îfËš gšntW kh‰w§fis bfh©LtªJŸsJ mj‰nf‰w KiwÆš e«ik ehnk jah® gL¤â¡bfhŸs nt©L«. rk¢Ó® fšÉ ghl¤â£l« 6 - 10 & 11, 12 tF¥ò tiu cŸs ghl ò¤jf§fis go¤jhny bt‰¿ bgw Koí«. flªj 5 M©LfËš elªj mid¤J TNPSC nj®îfS¡fhd nfŸÉ¤jhŸfis nrfǤJ gƉá nk‰bfhŸs nt©L«. vªj vªj ghl¤âš v›tsî nfŸÉfŸ nf£f¥gL»wJ. vj‰F K¡»a¤Jt« mË¡f nt©L« v‹W Muha nt©L«. ÑœfhQ« ïªj kâ¥ÕL 5 M©LfËš eilbg‰w mid¤J TNSPC Group - II, II (A), IV, VAO M»a nj®îfis it¤J e‹F MuhŒªJ nk‰bfhŸs¥g£l MŒî Koî ã‹tUkhW. m¿ÉaY¡F Äf Äf K¡»a¤Jt« mË¡f nt©L« (100 + 15) 115 Édh¡fŸ ïl« bgW«. fÂj« k‰W« fhuzk¿jš 25 Édh¡fŸ cWâ mL¤j K¡»a¤Jt« mˤjš nt©L«. el¥ò ÃfœîfŸ 20 Édh¡fŸ ïl« bgW«. mL¤j K¡»a¤Jt« junt©L«. muáayik¥ò ãwF ghl¤â‰F 4 tJ K¡»a¤Jt« mË¡f nt©L«. tuyhW ghl¤â‰F 5 tJ K¡»a¤Jt« mË¡f nt©L«. òÉÆaš ghl¤âš 7 Édh¡fŸ tU« mL¤j K¡»a¤Jt« mË¡f nt©L« bghUshjhu« ãÇit bghU¤jtiu 4 Kjš 6 nfŸÉfŸ tU«. 11 k‰W« 12 - « tF¥ò bghUshjhu¤ij go¡fî« nkY« â ïªJ jÄœ k‰W« âdk ehËjÊš bghUshjhu« F¿¤j brŒâfis bjhl®ªJ go¤J tuî«. el¥ò ÃfœîfS¡F â ïªJ jÄœ, âdk ngh‹w ehËjœfis go¡fî« nkY« tiyjs§fËš njo go¡fî« 6 khj§fS¡FŸ elªj Ãfœîfns mâf msÉš tU«. fÂÅ k‰W« ãw mjhtJ Éisah£L bjhÊšE£g« kU¤Jt« ngh‹wit âdrÇ ehËjœfis go¤jhny nghJ«. 1 www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Pada www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Pada www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Pada www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Pada Net Net Net Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasa www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasa www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasa www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasalai.Net www.Padasa Net Net Net Net

Upload: others

Post on 14-Mar-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

TNPSC LAB Asst. - 2018nj®Éš Ú§fŸ bt‰¿ bgw

brŒa nt©oait

muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš

ïUªjhny nghJkhdJ bt‰¿ v‹gJ cWâ. TNPSC flªj 5 M©LfËš nj®îfËš gšntW

kh‰w§fis bfh©LtªJŸsJ mj‰nf‰w KiwÆš e«ik ehnk jah® gL¤â¡bfhŸs nt©L«.

rk¢Ó® fšÉ ghl¤â£l« 6 - 10 & 11, 12 tF¥ò tiu cŸs ghl ò¤jf§fis go¤jhny bt‰¿

bgw Koí«.

flªj 5 M©LfËš elªj mid¤J TNPSC nj®îfS¡fhd nfŸÉ¤jhŸfis nrfǤJ gƉá

nk‰bfhŸs nt©L«.

vªj vªj ghl¤âš v›tsî nfŸÉfŸ nf£f¥gL»wJ. vj‰F K¡»a¤Jt« mË¡f nt©L«

v‹W Muha nt©L«.

ÑœfhQ« ïªj kâ¥ÕL 5 M©LfËš eilbg‰w mid¤J TNSPC Group - II, II (A), IV, VAO M»a

nj®îfis it¤J e‹F MuhŒªJ nk‰bfhŸs¥g£l MŒî Koî ã‹tUkhW.

m¿ÉaY¡F Äf Äf K¡»a¤Jt« mË¡f nt©L« (100 + 15) 115 Édh¡fŸ ïl« bgW«.

fÂj« k‰W« fhuzk¿jš 25 Édh¡fŸ cWâ mL¤j K¡»a¤Jt« mˤjš nt©L«.

el¥ò ÃfœîfŸ 20 Édh¡fŸ ïl« bgW«. mL¤j K¡»a¤Jt« junt©L«.

muáayik¥ò ãwF ghl¤â‰F 4 tJ K¡»a¤Jt« mË¡f nt©L«.

tuyhW ghl¤â‰F 5 tJ K¡»a¤Jt« mË¡f nt©L«.

òÉÆaš ghl¤âš 7 Édh¡fŸ tU« mL¤j K¡»a¤Jt« mË¡f nt©L«

bghUshjhu« ãÇit bghU¤jtiu 4 Kjš 6 nfŸÉfŸ tU«. 11 k‰W« 12 - « tF¥ò

bghUshjhu¤ij go¡fî« nkY« â ïªJ jÄœ k‰W« âdk ehËjÊš bghUshjhu« F¿¤j

brŒâfis bjhl®ªJ go¤J tuî«.

el¥ò ÃfœîfS¡F â ïªJ jÄœ, âdk ngh‹w ehËjœfis go¡fî« nkY« tiyjs§fËš

njo go¡fî« 6 khj§fS¡FŸ elªj Ãfœîfns mâf msÉš tU«.

fÂÅ k‰W« ãw mjhtJ Éisah£L bjhÊšE£g« kU¤Jt« ngh‹wit âdrÇ ehËjœfis

go¤jhny nghJ«.

1

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 2: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

TNPSC LAB Asst. - 2018nj®î¡F go¡fnt©oa

ò¤jf§fŸm¿Éaš ïa‰ãaš : 12 « tF¥ò ïa‰ãaš bjhFâ 1, 2

ntâÆaš : 12 « tF¥ò ntâÆaš bjhFâ 1, 2

cÆ® jhtuÉaš : 12 « tF¥ò cÆ® jhtuÉaš

cÆ® Éy§»aš : 12 « tF¥ò cÆ® Éy§»aš

bghJ m¿Éaš 6 - 12« tF¥ò tiu cŸs m¿Éaš ò¤jf§fŸ. (ïa‰ãaš, ntâÆaš, cÆÇaš)

fÂj« âwd¿î Édh¡fS¡F 6 Kjš 10-« tF¥ò tiu cŸs rk¢Ó® fšÉ ò¤jf§fŸ k‰W«

R.S.mf®thš kd¤âw‹ nrhjid.

fÂa‹ gâ¥gf« TNPSC fÂj« ghf« x‹W k‰W« ïu©L.

muáaš m¿Éaš FoikÆaš 6 - 10 & 11 - 12 - « tF¥ò muáaš m¿Éaš ò¤jf§fŸ.

Indian Polity by M Laxkanth, gh¡»ah muáayik¥ò

tuyhW 6 - 12 tF¥ò tuyhW ò¤jf§fŸ.

òÉÆaš 6 - 12« tF¥ò òÉÆaš ò¤jf§fŸ.

bghUshjhu« 6 - 12 « tF¥ò bghUshjhu« k‰W« tÂfÉaš ò¤jf§fŸ

ïªâa g©ghL 12« tF¥ò ïªâa g©ghL ò¤jf«

el¥ò ÃfœîfŸ el¥ò Ãfœî Édh¡fS¡F xU tUl el¥ò ÃfœîfŸ f©o¥ghf bjǪâU¡f nt©L«.

âdrÇ ehËjœfŸ k‰W« ïiza js§fis ga‹gL¤â¡ bfhŸsî«.

âdkÂ, â ïªJ, âdky® TNPSC Portal

Villupuram Target Study Centre Fb Page - https ://www.facebook.com/targetvillupuram

Ra nj®î gƉá¡fhf TNPSC 5 tUl mrš Édh¤jhŸfŸ

TNPSC Study Centre, Villupuram Ra nj®î gƉá Édh¤jhŸfŸ

2

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 3: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

TNPSC LAB Asst. - 2018

MŒtf cjÉahsuh¡fhd ghl¤â£l«m - ïa‰ãaš

myF - I : Ãiy Ä‹Åaš

cuhŒî Ä‹ndh£l«, Ä‹}£l§fS« mt‰¿‹ mÊÉ‹ikí« - TY« Éâ - ïU òŸËÄ‹}£l§fËilna Éir gy Ä‹}£l§fËilna Éir - nk‰bghUªJjš j¤Jt«.

Ä‹òy« - òŸË Ä‹}£l¤jhš Ä‹òy«, Ä‹òy¡ nfhLfŸ, Ä‹ ïUKid, Ä‹ ïUKidahšÄ‹òy¢ br¿î - Óuhd Ä‹òy¤âš Ä‹ ïUKid - ik¡nuh miy rikaš fyÅš Ä‹ ïUKidÆ‹ga‹ghL.

Ä‹dG¤j« - Ä‹dG¤j ntWghL - òŸË Ä‹}£l« k‰W« Ä‹ ïUKidahš Ä‹dG¤j«rk Ä‹dG¤j¥ gu¥òfŸ - ïU òŸË Ä‹}£l mik¥ã‹ Ä‹dG¤j M‰wš.

Ä‹gha« - fhÞ njh‰wK« ga‹ghLfS« (1) KoÉyh, Ú©l neuhd fl¤â (2) Óuhd Ä‹}£l«bg‰w KoÉyh rkjhs¤ jfL (3) ïU ïizahd jfLfŸ (4) Óuhd Ä‹}£l« bg‰w nfhs tot¡TL (cŸnsí« btËnaí«)

Ãiy Ä‹ö©lš - Ä‹ nj¡»í« Ä‹nj¡FâwD« - Ä‹ fh¥ò« Ä‹ Kidth¡fhY« -ïiz¤j£L Ä‹nj¡» (Ä‹ fh¥ò¥ bghUŸ cŸs nghJ« ïšyhj nghJ«) - Ä‹nj¡»Æ‹ga‹ghLfŸ - Ä‹nj¡»Æš M‰wš nrÄ¥ò bjhl® k‰W« g¡f ïiz¥òfËš Ä‹ nj¡»fŸ -T®KidfË‹ braš - Ä‹dš fl¤â - th‹-o-»uh¥ ïa‰¿.

myF - II : Ä‹ndh£lÉaš

Ä‹ndh£l« - cnyf¡ fl¤âÆš Ä‹}£l¥ ghŒî - ïG¥ò¤ âirntfK« ïa¡f v©Q«k‰W« Ä‹ndh£l¤Jl‹ ït‰¿‹ bjhl®ò.

XÄ‹ Éâ, Ä‹jil VI áw¥òfŸ - Ä‹jil v©, Ä‹ fl¤J âw‹. fl¤J âw‹ mo¥gilÆšbghUŸfË‹ tif¥ghL - Û¡ fl¤Jâw‹ (bjhl¡fÃiy¡ fU¤J) - fh®g‹ Ä‹jilah¡»fŸ -t©z¡ F¿pL - bjhl® k‰W« g¡f ïiz¥òfËš Ä‹ jilah¡»fŸ - Ä‹ jilÆ‹ bt¥g ÃiykhWghL - Ä‹fyÅ‹ mf Ä‹jil - Ä‹fyÅ‹ Ä‹dG¤j ntWghL« Ä‹Åa¡F Éirí«.

»®¢r~¥ Éâ - vËa R‰W¡fhd És¡f« - å£Þl‹ rkd¢ R‰W - Ä‹ jil bt¥gÃiyv©iz mse¤¿jš - Û£l® rkd¢ R‰W - Ä‹dG¤jkhÅ - j¤Jt« - ïU Ä‹fy‹fË‹Ä‹Åa¡F Éirfis x¥ãlš.

Ä‹âw‹ - Ä‹ndh£l¤â‹ ntâ Éisî - Ä‹ ntâ Ä‹fy‹fŸ (nthšlh, by¡yhŠá,nlÅaš) - Jiz Ä‹fy‹fŸ - fhÇa mÄy nrk¡fy‹.

myF - III : Ä‹ndh£l¤â‹ ÉisîfŸ

bt¥g Éisî - #]š Éâ - MŒÉ‹ _y« rÇgh®¤jš bt¥g Ä‹ ÉisîfŸ - Óbg¡ Éisî -bgšoa® Éisî - jh«r‹ Éisî - bt¥g Ä‹Åu£il - bt¥g Ä‹Åa¡F Éir, âU¥ò k‰W«

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 4: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

òu£L bt¥gÃiy bt¥g Ä‹Åu£il mL¡F.

Ä‹ndh£l¤â‹ fhªj Éisî - fhªj¥òy« g‰¿a fU¤J. Xa®Þl£ nrhjid - ga£ rht®£Éâ - KoÉyh, Ú©l, neuhd fl¤â k‰W« t£l¡ f«ã¢ RUËdhš fhªj¥òy« - nlŠr‹£fhštdhÛ£l® - mik¥ò« brašghL« - tÇ¢RUŸ - fhªj¥òy¡ nfhLfŸ.

M«ãaÇ‹ R‰W Éâ - ï›ÉâÆ‹ ga‹ghLfŸ.

Óuhd fhªj¥òy¤âY« ïa§F« JfË‹ Ûjhd Éir - Óuhd fhªj¥ òy¤âš Ä‹ndh£l¡fl¤â Ûjhd Éir, ïizahd Ä‹ndh£l¡ fl¤âfS¡»ilnaahd Éir - M«ãaÇ‹ tiuaiw

Óuhd fhªj¥òy¤âš Ä‹ndh£l tisa« czU« âU¥òÉir - ïa§F RUŸ fhštdhÛ£l® -m«Û£l® k‰W« nthš£ Û£luhf kh‰Wjš - Ä‹ndh£l tisa« xU fhªj ïU Kid - fhªjïUKid¤ âU¥òâw‹ R‰¿tU« vy¡£uhÅ‹ fhªj¤ âU¥ò¤âw‹

myF - IV : Ä‹fhªj¤ ö©lY« khWâir Ä‹ndh£lK«

Ä‹ fhej¤ ö©lš - ghunl ÉâfŸ - ö©l¥g£l Ä‹Åa¡F Éir Ä‹ndh£l« - by‹Þ Éâ.

j‹ Ä‹ ö©lš - gÇkh‰W Ä‹ ö©lš - Ú©l tÇ¢RUË‹ j‹ Ä‹ö©lš v© - ïUÚskhd tÇ¢RUŸfË‹ gÇkh‰W Ä‹ ö©lš v©.

Ä‹Åa¡F Éiria¤ ö©L« KiwfŸ - (1) fhªj¤ ö©liy kh‰WtJ (2) f«ã¢ RUË‹gu¥ig kh‰WtJ (3) f«ã¢ RUË‹ âiriaikit kh‰WtJ (fÂjÉaš gF¥ghŒî)

AC Ä‹Åa‰¿ - tÂf ßâahd Ä‹Åa‰¿ (xU f£l«, _‹W f£l«)

RHš Ä‹ndh£l« - ga‹ghLfŸ - Ä‹kh‰¿ - Ú©l bjhiyɉF Ä‹ âw‹ mD¥ÕL.

khWâir Ä‹ndh£l« - AC I msÉLjš - Ä‹jilah¡» cŸs AC R‰W - Ä‹ ö©o cŸs ACR‰W. Ä‹ nj¡» cŸs AC R‰W - LCR bjhl® R‰W - x¤âirî - Q fhu - AC R‰WfËš âw‹.

myF - V : Ä‹fhªj miyfS« miy xËÆY«

Ä‹fhªj miyfS« mt‰¿‹ áw¥ãašòfS« - Ä‹fhªj Ãwkhiy, nuonah, ik¡nuh miyfŸ.mf¢át¥ò, f©QU, òwCjh, X-fâ®fŸ, fhkh¡ fâ®fŸ.

btËÉL k‰W« c£ft® Ãwkhiy - tÇ, g£il, bjhl® ÃwkhiyfŸ - xË®jY«Ã‹bwhËj®jY«.

xËÆ‹ ïašò - E©JfŸ - miy - Ä‹fhªj k‰W« Fth©l« bfhŸiffŸ.

xË¢ájwš - uhny ájwš - o©lš ájwš - ïuhk‹ Éisî - ïuhk‹ Ãwkhiy - thdbtËÆ‹ÚyÃw¤ njh‰w« - NÇa cja« k‰W« NÇa kiwî, át¥ò Ãw¤âš njh‹Wjš.

miy Kf¥ò - iAb#‹Þ j¤Jt« - vâbuhË¥ò, Kf mf vâbuhË¥ò, k‰W« xË Éyfš (rkjsmiy Kf¥ò rkjs¤âš)

FW¡Ñ£L Éisî - a§ ïu£il¥ ãsî¢ nrhjid - g£ilÆ‹ mfy« - XÇaš _y§fŸ -xËÆ‹ FW¡Ñ£L Éisî - bkšnyLfËš t©z§fŸ njh‹Wjš (fÂjÉaš gF¥ghŒî) - Ãô£l‹tisa§fŸ.

ÉË«ò Éisî - FW¡Ñ£L Éisî, ÉË«ò Éisî - ntWghLfŸ - ÉË«ò Éisî¡ Ñ‰wÂ.

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 5: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

xÅÆ‹ jsÉisî - vâbuhË¥ghš jsÉisî - òUÞl® Éâ - ïu£il Éyfš - ie¡fšg£lf« - jsÉisî‰w xËÆ‹ ga‹fŸ - nghyuhŒLfŸ - jsÉisî¢ RH‰á - jsÉisîkhÅ.

myF - VI : mQ ïa‰ãaš

mQÉ‹ mik¥ò - vy¡£uh‹ f©Lão¥ò - Ä‹}£l Ãiw¤ jfî (jh«r‹ Kiw) -vy¡£uhÅ‹ Ä‹}£l« (ÄšÈf‹ Kiw) Mšgh ájwš - %j®ngh®L mQ khâÇ.

ngh® khâÇ - M‰wš Fth©lkh¡f¥gLjš - M‰wš k‰W« miy v© rk‹ghL - iA£u#‹Ãwkhiy - M‰wš k£l gl« - nrhoa« k‰W« ghjur Ãwkhiy - »s®¢á k‰W« maÅah¡fÄ‹dG¤j§fŸ rhk®bgšL mQkhâÇ.

X-fâ®fŸ - c‰g¤â g©òfŸ, f©Lz®jš, c£ft®jš, ÉË«òÉisî - ynt nrhjid -ãuh¡ Éâ - ãuh¡ ÃwkhiykhÅ - X - fâ® Ãwkhiy - bjhl® k‰W« áw¥ò X - fâ® Ãwkhiy -nkhÞÈ Éâí« mQ v©Q«.

nkr®, nyr® - j‹Å¢irahd k‰W« ö©L cÄœî - ïašÃiy mQ¤bjhifí« mQ¤bjhifV‰wK« - %ã nyr®, He-Ne nyr®, nyr® xËÆ‹ g©òfS« ga‹ghLfS« - K¥gÇkhz ã«g«.

myF - VII : fâ®å¢R k‰W« gU¥bghUË‹ ïUik¥ g©ò« - rh®ãaš bfhŸif

xËÆ‹ Éisî - xË miyfS« ngh£lh‹fS« - I‹ÞOÅ‹ xËÄ‹ rk‹ghL - xËÆ‹Éisî ÉâfŸ - M‰wÈ‹ JfŸ g©ò - btËna‰W M‰wš - xËÄ‹fy« - ga‹ghLfŸ.

gU¥bghUŸ miyfŸ - mQÉ‹ miy vªâu¡ fU¤J - JfŸfË‹ miy¥ g©ò - o ãuhÈÆ‹rk‹ghL - vy¡£uhÅ‹ o ãuhÈ miyÚs« - vy¡£uh‹ E©nzh¡».

btË, Ãiw, fhy« g‰¿a fU¤J - nk‰nfhŸ m¢RfŸ (r£l«) áw¥ò¢ rh®ãaš bfhŸif -

âirntf¤ij¢ rh®ªJ Ús«, fhy«, ÃiwÆ‹ x¥òik. (E = mc2)

myF - VIII : mQ¡fU ïa‰ãaš

mQ¡fUÉ‹ g©òfŸ - mQ¡fUÉ‹ Mu«, Ãiw, ãiz¥gh‰wš, ml®¤â, Ä‹}£l« -

Inrhnlh¥òfŸ - Inrhgh®fŸ - Inrhnlh‹fŸ - ÃiwtG - mQ¡fUÉ‹ Ãiy¤j‹ik - bgÆ‹

ãÇ£{ Ãwkhiy khÅ.

mQ¡fU Éir - Ãô£uh‹ - f©Lão¥ò - g©òfŸ, bra‰if kh‰w« - JfŸ KL¡».

fâÇa¡f« - , , - fâ®å¢RfS«, g©òfS« - áijî, - áijî, - áijî,

fâÇa¡f¢ áijî Éâ - miu MíŸ - ruhrÇ MíŸ bra‰if¡ fâÇa¡f« - fâÇa¡f Inrhnlh¥òfŸ

- Éisî« ga‹fS« - bfŒf® - Kšy® v©Â.

fâÇa¡f¡ fh®g‹ taJ fÂ¥ò - fâ®å¢á‹ ÔikfŸ

mQ¡fU ãsî - bjhl® Éiz - mQF©L - mQ¡fU ciy - mQ¡fU ïizî -

iA£u#‹ F©L - fhÞÄ¡ fâ®fŸ - mo¥gil¤ JfŸfŸ.

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 6: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

myF - IX Fiw¡fl¤â fUÉfS« mt‰¿‹ ga‹ghLfS«

Fiw¡ fl¤â bfhŸif - â©k§fËš M‰wš g£ilfŸ - M‰wš bfhŸif mo¥gilÆšcnyhf§fŸ, Ä‹fl¤jh¥ bghUŸfŸ k‰W« Fiw¡ fl¤âfis ntWgL¤Jjš - Fiw¡ fl¤âÆškhN£lš - cŸsh®ªj k‰W« òwÉayhd Fiw¡fl¤âfŸ.

P N rªâ cUthjš - Ä‹dG¤j muQ« ïa¡fÄšyh¥ gFâí« - P N rªâ ilnahL, K‹ndh¡F

k‰W« ã‹ndh¡F¢ rh®ò áw¥ò tiufŸ - ilnahL Ä‹âU¤â - brd® ilnahL brd® ilnahL

xU Ä‹dG¤j¢ Óuh¡» - LED

rªâ ouh‹áÞl®fŸ - áw¥ò tiufŸ - ouh‹áÞl® xU RÉ£rhf - ouh‹áÞl® xU bgU¡» -

ouh‹áÞl® rh®ò - bgU¡»fËš RC, LC, ne® ãiz¥òfŸ - ã‹}£l¥ bgU¡» - ne® k‰W« vâ®

ã‹}£l« - vâ® ã‹}£l¥ bgU¡»Æ‹ ÃiwfŸ - miyÆa‰¿ - miyîfË‹ Ãaâ - LC R‰W -

fhšã£ miyÆa‰¿.

yhÍ¡ nf£LfŸ - NOT, OR, AND, EXOR (jŤjÅ cW¥òfis¥ ga‹gL¤â) bghJ nf£LfŸ

NAND, NOR - x‰iw¢ rªâ, ïu£il¢ rªâ fUÉfŸ - bjhF¥ò¢ R‰WfŸ.

óÈÆ‹ ïa‰fÂj¤â‹ nj‰w§fS« ÉâfS« - brašgh£L¥ bgU¡» - g©gsîfŸ -

F¿p£L Kiw - mo¥gilahd ga‹ghLfŸ. òu£L« bgU¡», òu£lhj bgU¡», T£L« bgU¡»,

ntWgh£L¥ bgU¡».

msÉL« fUÉfŸ - nfnjhL¡ fâ® miyîkhÅ - j¤Jt« - ghf§fŸ - ga‹fŸ - kšo Û£l®

- totik¥ò« ga‹fS«.

myF - X : jftš bjhl®ò mik¥òfŸ

guî« KiwfŸ - jiu miy - th‹ miy¥ gutš.

å¢R¥ g©ng‰w«, ÃiwfS« FiwfS« - ga‹ghLfŸ - mâ®bt© g©ng‰w« - ÃiwfS«

ga‹ghLfS« - f£l¥ g©ng‰w«.

M©ldh k‰W« âir be¿¥gL¤J« âw‹

nuonah xÈgu¥ò k‰W« V‰ò - A M k‰W« F M - fy¡»¥ ãÇ¡F« V‰ã bjhiy¡fh£á gu¥òjY«

V‰ò« - tÇ¡f©nzh£l« k‰W« ïirî brŒjš.

åofh‹ (fhÄuh) k‰W« gl¡ FHhŒ - x‰iw Ãw TV gu¥ã k‰W« V‰ã¢ R‰WfS« f£l¥gl§fS«.

nulh® - j¤Jt« - ga‹ghLfŸ.

oÍlš jftš bjhl®ò - jftš xÈgu¥ò« V‰ò« - ~ng¡Þ, nkhl«, Jiz¡nfhŸ bjhl®ò -

f«ã, nfãŸ, bkšÈiH xËÆaš jftš bjhl®ò.

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 7: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

M - ntâÆašfÅk ntâÆaš - I

myF I - mQ mik¥ò - II

vy¡£uh‹fË‹ - <Çašò j‹ik - o - ãuh¡ns bjhl®ò - bAŒr‹ g®¡»‹ ÃiyÆšyhnfh£ghL - vy¡£uhÅ‹ miy¥g©ò - õho§f® miy¢ rk‹ghL - If‹ kâ¥òfŸ k‰W« If‹ïa¡f« K¡»a¤Jt« k£L« - _y¡TW M®ã£lhš Kiw. xU go¤jhd ïu£il mQ¡fŸ k‰W« gygo¤jhd ïu£il mQ¡fË‹ _y¡TWfŸ - cnyhf¥ãiz¥ò - mQ M®ã£lhšfË‹ ïd¡fy¥ò- _y¡TWfS¡F ïilna cŸ ÉidfË‹ tiffŸ.

myF II - Mt®¤jd m£ltiz - II

Mt®¤jd m£ltizia bjhF¤jš - mQ Mu¤â‹ fz¡ÑL - maÅ Mu« fz¡»Ljš -maÅah¡F« M‰wiy îzÆ¡F« KiwfŸ - maÅah¡F« M‰wiy¥ ghâ¡F« fhuÂfŸ -vy¡£uh‹ eh£l¤ij îzÆ¡F« Kiw - vy¡£uh‹ eh£l¤ij ghâ¡F« fhuÂfŸ - vy¡£uh‹vâ®Ä‹ j‹ikia msÉL« gšntW msåLfŸ.

myF III : p - ãÇî jÅk§fŸ - II

bjhFâ - 13 bghJthd j‹ikfŸ - bgh£lhZ gofhu« jahÇ¥ò g©òfŸ ga‹fŸ - bjhFâ -14 bghJthd j‹ikfŸ - áÈnf£LfŸ tiffS«, mik¥òfS« - áÈnfh‹fŸ - mik¥ò k‰W«ga‹fŸ - by£ - ãǤbjL¤jš - bjhFâ 15 bghJthd j‹ikfŸ - ghÞguÞ - òwnt‰Wiktot§fS« ãǤbjL¤jY«, - ghÞguÌ‹ nr®k§fŸ - bjhFâ - 16 bghJthd j‹ikfŸ - H

2SO

4-

‹ c‰g¤â k‰W« g©òfS« - bjhFâ - 17. bghJ¤ j‹ikfŸ ïa‰, ntâg©òfŸ - ~¥qÇidãǤbjL¤jš k‰W« mj‹ g©òfŸ - nAy#‹fS¡»ilna nr®k§fŸ - bjhFâ 18 kªj thí¡fŸ- ãǤbjL¤jš, g©òfŸ k‰W« ga‹fŸ.

myF - IV : d - bjhFâ jÅk§fŸ

d - bjhFâ jÅk§fË‹ bghJthd g©òfŸ - Kjš ïilÃiy¤ jÅk tÇir - FnuhÄa«,fh¥g®, ͧ¡ ãǤbjL¤jÈ‹ j¤Jt« _y§fŸ cnyhf¡ fyit - ïu©lh« ïilÃiy¤ jÅk tÇir- ášt® ãǤbjL¤jÈ‹ j¤Jt«, _y§fŸ - ïilÃiy¤jÅk tÇir - nr®k§fŸ K

2Cr

2O

7,

CuSO4.5H

2O,AgNO

3, Hg

2C1

2, ZnCO

3, nfhšL xË¢nr®k«.

myF V : f - bjhFâ jÅk§fŸ

f-bjhFâ jÅk§fË‹ bghJthd g©òfŸ - yhªjidL M¡oidLfis x¥ã£L x¥ãlš -yhªjidL, M¡idLfË‹ ga‹fŸ.

myF VI : mizî¢ nr®k§fŸ k‰W« cÆÇaš mizî¢ nr®k§fŸ

X® m¿Kf« - mizî ntâÆaÈ‹ fiy¢ brh‰fŸ - x‰iw¡fU mizî nr®k§fS¡F myFIUPAC Kiw bgaÇlš - mizî nr®k§fËš kh‰¿a« - f£Lkhd kh‰¿a« - 4 mizî, 6 mizînr®k§fË‹ tot tr kh‰¿a« - mizî nr®k§fis¥ g‰¿a bfhŸiffŸ - bt®dÇ‹ bfhŸif -ïizâw‹ ãiz¥ò bfhŸif - gofòy bfhŸif - mizî nr®k§fË‹ ga‹fŸ - cÆ® - mizînr®k§fŸ ënkhFnshã‹ k‰W« Fnshnuh~ãš.

myF VII : mQ¡fU ntâÆaš

mQ¡fU ntâÆaš - mQ M‰wš mQ¡fU ãsî mQ¡fU nr®¡if - “fâÇa¡f fh®g‹tiuaiw” - NÇaÅš eilbgW« c£fU kh‰w« - fâÇa¡f #nrhnlh¥òfË‹ ga‹fŸ.

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 8: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

ïa‰ãaš ntâÆaš - II

myF VIII : â©k Ãiy II

gof§fË‹ mQ¡f£Lkhd¤â‹ tiffŸ X-fâ® gof totik¥ò - maÅ¥ gof§fË‹ tiffŸ -

â©k§fËš mQ¡f£Lkhd¤â‹ FiwghLfŸ - gof§fË‹ g©òfŸ - gof toîŸs fh®g‹.

myF IX : bt¥g ïa¡fÉaš II

Kjš Éâia¤ bjhF¤jš - bt¥g ïa¡fÉaÈ‹ ïu©lh« ÉâÆ‹ mtáa« - j‹Å¢ir

k‰W« j‹Å¢ir m‰w ÉidfŸ - v‹£nuhã - Í¥Þ jÅ M‰wš - jÅ M‰wš kh‰wK«, ntâ¢

rkÃiyí« - bt¥g ïa¡fÉaÈ‹ _‹wh« Éâ.

myF X : ntâ¢rkÃiy II

Ãiwjh¡f ÉâÆ‹ ga‹ghL - änr£oÈa®Éâ.

myF XI : ntâÉid ntfÉaš

Kjš go Éidí«, nghÈ Kjš go Éidí« Kjšgo Éidia îzÆ¡F« brŒKiw - Éidgoia

îzÆ¡F« KiwfŸ - ntfkhdÃiyia¢ rh®ªj bt¥gÃiy - vËa k‰W« á¡fyhd ÉidfŸ.

myF XII : òw¥gu¥ò ntâÆaš

òw¥gu¥ò ft®¢á - Éidntf kh‰w« - Éidntf kh‰w¤â‹ bfhŸiffŸ - Tœk§fŸ -

Tœk§fis¤ jahǤjš - Tœk§fË‹ g©òfŸ - ghšk§fŸ.

myF XIII : Ä‹ ntâÆaš I

fl¤âfŸ, fl¤jh¥ bghUŸfŸ, Fiw fl¤âfŸ - Ä‹ fl¤jš bfhŸif - tÈÄF Ä‹ gFË

bfhŸif - ~guhnlÆ‹ Ä‹dh‰gF¥ò ÉâfŸ - Ãakjil, Ãak fl¤Jâw‹, rkhd k‰W« nkhyh®

fl¤Jâw‹ - fl¤Jâw‹ Ú®¤j‹ik bghW¤J khWgLjš - nfhšuhZÉâ - jh§fš riuršfŸ -

pH kâ¥òfË‹ ga‹fŸ.

myF XIV : Ä‹ ntâÆaš II

Ä‹fy« - Ä‹Kiw k‰W« Ä‹Kid mG¤j« - fy§fis mik¤jY« mt‰¿‹ Ä‹Åa¡f Éir

(EMF) - mÇkhz« k‰W« Ú¡fš KiwfŸ - bgUksÉš ntâ¥bghUŸfŸ jahǤjš - vÇbghUŸ fy§fŸ.

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 9: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

fÇk ntâÆaš - III

myF XV : fÇk ntâÆaš kh‰¿a«

tot tr kh‰¿a« - tisa nr®k§fË‹ totik¥òfŸ - xË RH‰á¤ j‹ik - ifuhÈ£o (m)Ó®ika‰w bfhŸif - Ó®ika‰w ika« cila nr®k§fŸ - D-L k‰W« R.S. F¿pLfŸ -ïUgâÈp£L bg‹Ó‹ nr®k§fË‹ kh‰¿a§fŸ.

myF XVI : iA£uh¡á tÊ¥bghUŸfŸ

MšAhšfis¥ bgaÇL« Kiw - MšAhšfË‹ tiffŸ - g©òfŸ - _‹WtifMšAhšfË‹ (1O, 2O k‰W« 3O) ntWghLfis m¿í« KiwfŸ - iliA£Ç¡ MšfAhš,MšfAhšfŸ (»is¡fhš) jahÇ¡F« KiwfŸ - g©òfŸ - ga‹fŸ - £iu iA£Ç¡ MšfAhšfŸjahÇ¡F« KiwfŸ - g©òfŸ - ga‹fŸ - mnuhnk£o¡ MšfAhšfŸ - bg‹irš MšfAhšfŸjahÇ¡F« KiwfŸ - g©òfŸ - ga‹fŸ - ÕdhšfŸ nkndh iA£Ç¡ iliA£Ç¡ £iu iA£Ç¡Õdhšfshf tif¥gL¤Jjš - bgUksÉš Õdhš jahǤjš - g©òfŸ - nt⥠g©òfŸ.

myF XVII : <j®fŸ

<j®fŸ - mÈ~gh£o¡ <j®fË‹ bghJthd jahÇ¥ò KiwfŸ - g©òfŸ - ga‹fŸ -

mnuhnko¡ <j®fŸ - mÅnrhš jahÇ¥ò Kiw - mÅnrhÈ‹ ÉidfŸ - ga‹fŸ.

myF XVIII : fh®gidš nr®k§fŸ

fh®gidš nr®k§fis bgaÇL« Kiw - MšoifLfŸ k‰W« Ñnlh‹fS¡»ilna x¥òik -

MšoifLfis jahÇ¡F« bghJthd KiwfŸ - g©òfŸ - ga‹fŸ - mnuhnko¡ MšoifLfŸ

bg‹rhšoirLfË‹ jahÇ¥ò - g©òfŸ - ga‹fŸ - Ñnlh‹fŸ - mÈgho¡ Ñnlh‹fis¤ jahÇ¡F«

bghJthd KiwfŸ (mÓ£nlh‹) - g©òfŸ - ga‹fŸ - mnuhnko¡ Ñnlh‹fŸ - má£nlhÕndhÅ‹

jahÇ¥ò - g©òfŸ - ga‹fŸ bg‹nrhÕndh‹ jahÇ¡F« Kiw - g©òfŸ - g©òfŸ.

myF XIX : fh®gh¡áÈ¡ mÄy§fŸ

bgaÇL« Kiw - mÈgh£o¡ nkhndhfh®gh¡áÈ¡ mÄy§fis¤ jahǤjš - ~gh®Ä¡ mÄy« -

g©òfŸ - ga‹fŸ - fh®gháÈ¡ mÄy§fS¡fhd nrhjidfŸ - nkhndh iA£uh¡ákhdh

fh®gháÈ¡ mÄy§fŸ - yh¡of mÄy« _y§fŸ - yho¡ mÄy« bjhF¤jš - mÈ~ng£o¡ il

fh®gh¡rÈ¡ mÄy« bjhF¤jš M¡rhÈ¡ mÄy«, r¡áÅ¡ mÄy« - g©òfŸ ïa‰ãaš g©òfŸ,

ntâÆaš g©òfŸ - fh®gh¡rÈ¡ mÄy§fË‹ âw‹ - mnuhnk£o¡ mÄy§fŸ bg‹nrhÆ¡ mÄy«

jahǤjš - g©òfŸ - ga‹fŸ - rhÈáÈ¡ mÄy¤ij jahǤjš - ga‹fŸ fh®gh¡áÈ¡

mÄy§fË‹ tÊ¥bghUŸfŸ - mÄy FnshiuLfis¤ jahǤjš - má£ilš FnshiuL (CH3COCI)

- g©òfŸ - ga‹fŸ - má£likL jahǤjš - g©òfŸ - má£o¡ ÚÇÈ jahǤjš - g©òfŸ -

vÞl® jahǤjš - bk¤jš má£nl£ - g©òfŸ.

myF XX : fÇk ie£u#‹ nr®k§fŸ

mÈ~gh£o¡ ie£u#‹ nr®k§fŸ - mÈ~gh£o¡ ie£nuh Mšnf‹fŸ jahǤjš - g©òfŸ -

ga‹fŸ - mnuhnk£o¡ ie£nuh nr®k§fŸ - jahǤjš - g©òfŸ - ga‹fŸ - mÈ~gho¡ k‰W«

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 10: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

mnuhnk£o¡ ie£nuh nr®k§fS¡»ilna cŸs ntWghLfŸ - mÛ‹fŸ - jahÇ¡F« bghJthd

KiwfŸ - g©òfŸ myF 1, 2 k‰W« 3 mÛ‹fis ntWgL¤Jjš - mnuhnk£o¡ mÛ‹fŸ -

bg‹iryÛid¤ bjhF¤jš - g©òfŸ - mÅä‹ jahǤjš - g©òfŸ - ga‹fŸ - mÈ~gh£o¡

k‰W« mnuhnk£o¡ mÛ‹fË‹ ntWghLfŸ - mÈ~gh£o¡ ie£iušfŸ - jahǤjš - g©òfŸ -

ga‹fŸ - ilanrhÅa« c¥òfŸ - bg‹Ó‹ila nrhÅa« Fnshiuir« jahǤjš k‰W« mt‰¿‹

g©òfŸ.

myF XXI - cÆ® _y¡TWfŸ

fh®nghiA£nu£LfŸ - f£lik¥ò tUɤjš - ïu£il r®¡fiuLfŸ k‰W« gy r®¡fiuLfŸ

- òuj§fŸ - mÄndh mÄy§fŸ - òu§fË‹ f£lik¥ò - Ãô¡Ë¡ mÄy§fŸ - bfhG¥òfŸ.

myF XXII - eilKiw ntâÆaš

kU¤Jt ntâÆaš - Kiwa‰w kUªJ ga‹ghL - rha§fŸ tiffS« ga‹fS« - x¥gid¥

bghU£fŸ, Ñß«fŸ, thrid¥ bghU£fŸ, Kf¥gîl® k‰W« J®eh‰w« Ú¡»fŸ - czÉYŸs

ntâbghU£fŸ - czî ghJfh¡»fŸ bra‰if ïÅ¥ó£ofŸ, m¡Ì#nd‰w Ú¡»fŸ k‰W« c©z

jFªj ÃwÄfŸ - ó¢á Éu£ofŸ, ãunkh‹fŸ, ïd¡ft®¢áfŸ - uh¡bf£ vÇ¥bghUŸfŸ.

ï - cÆÇaš

jhtuÉaš - I

myF - I : MŠánahÞ bg®«fË‹ tif¥ghL

tif¥gh£o‹ tiffŸ - bra‰if - ïa‰if - kuòtÊ tif¥ghLfŸ, ïUbrh‰bgaÇL« Kiw

- bA®ngÇaK« mj‹ ga‹ghLfS« - bgªj« k‰W« A]¡f® tif¥ghL - FL«g§fŸ - khšntá -

brhyhndá - ô~ngh®ãnaá - Äônrá - k‰W« bghUshjhu K¡»a¤Jt«.

myF - II : jhtu cŸsik¥ãaš

jhtu cŸsik¥ãaš - âR¡fŸ k‰W« âR¤bjhF¥òfŸ - xU ÉijÆiy¤ jhtu« k‰W«

ïUÉijÆiy¤ jhtu nt®fË‹ cŸsik¥ò - xUÉijÆiy k‰W« ïUÉijÆiy¤jhtu

j©LfË‹ cŸsik¥ò - ïUÉijÆiy¤ jhtu ïiyÆ‹ cŸsik¥ò.

myF - III : brš cÆÇaš k‰W« kuãaš

Fnuhnkhnrh«fŸ - mj‹ mik¥ò k‰W« tiffŸ - é‹fŸ k‰W« éndh«-ãiz¥ò« k‰W«

FW¡nf‰wK«-@é‹ tiugl«-Fnuhnkhnrh«fË‹ ÛŸnr®¡if-âO® kh‰w«-Fnuhnkhnrh«fË‹

ãH‰á-DNA kuò¥bghUŸ-DNA-‹ mik¥ò - DNA - ‹ bgU¡f« - RNA - ‹ mik¥ò k‰W« mj‹

tiffŸ.

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 11: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

myF - IV : cÆ® bjhÊš E£gÉaš

DNA - kWnr®¡if bjhÊšE£g« - maš éid« bg‰w jhtu§fŸ k‰W« E©QÆÇfŸ -

âRts®¥ò k‰W« mj‹ ga‹ghLfŸ - ònuh£nlhãshrh ïizî - jÅ brš òuj«.

myF - V : jhtu braÈaš

xË¢nr®¡if - xË¢nr®¡ifÆ‹ K¡»a¤Jt«, xË¢nr®¡if eilbgW« ïl« - xËntâ k‰W«

cÆ® c‰g¤â ÃiyfŸ - vy¡£uh‹ fl¤â mik¥ò - RHš k‰W« RHyh xËghÞng£ nr®¥ò - k‰W«

mitfË‹ ghijfŸ - xË Rthr« mšyJ RH‰á - xË¢nr®¡ifia ghâ¡F« fhuÂfŸ - C£l

KiwÆ‹ tiffŸ - j‰rh®ò C£lKiw - ãw C£l Kiw - ó¢áí©Q« jhtu§fŸ - ntâ¢nr®¡if

Rthá¤jš - Rthá¤jÈ‹ brašE£g« - »is¡fhiyÌÞ - »u¥RH‰á - bg‹nlhÞ ghij -

fh‰¿šyh¢ Rthr« - Rthr nfhÎa©£ - eLÃiy¥òŸË - behâ¤jš jhtu ts®¢á - ts®¢á

f£L¥gL¤âfŸ - jhtuAh®nkh‹fŸ - M¡Ì‹ - Í¥gÇÈ‹ - ir£nlhifÅ‹ - v¤âÈ‹ - m¥áÌ¡

mÄy«, xË¡fhy¤Jt« k‰W« FË®¥gjd«.

myF - VI : kÅj ey nk«gh£oš cÆÇaš

czî c‰g¤â - jhtu bgU¡f nrhjidfŸ - nk«gL¤j¥g£l jhtu tiffŸ - cÆ® cu§fË‹

g§F - gÆ®¤jhtu§fË‹ nehŒfS« mt‰iw¡ f£L¥gL¤J« KiwfS« - kuò é‹fshš

kh‰¿aik¡f¥g£l jhtu czî - gnahth® - gnah iguÌ - ÃiyÃW¤j¥g£l ntsh© k‰W«

kU¤Jt¤ jhtu§fS« E©QÆÇfS« - bghUshjhu K¡»a¤Jt« - czî¤ jhtu§fŸ (beš)

v©bzŒ jhtu§fŸ (nt®¡fliy) - eh®¤ jhtu§fŸ (gU¤â) - f£il¤ jhtu§fŸ (nj¡F).

Éy§»aš - II

myF I : kÅjÅ‹ cl‰braÈaš

czñ£l« - fh®nghiAonu£LfŸ ònuh£O‹fŸ - bfhG¥òfŸ - it£lÄ‹fŸ - jÅk§fŸ -

Ú® - rÇÉ»j czî - fnyhÇ msîfŸ - F©lhjš - ïu¤j r®¡fiu mâfÇ¥ò - ïu¤j r®¡fiu

Fiwî.

czî¢ brÇkhd« : v‹ir«fŸ k‰W« mt‰¿‹ brašghLfŸ - czî¥ ghij FiwghLfŸ -

g‰brh¤ij - g‰fhšthŒ Ợir - Flš ò© - Flš ïw¡f« - Flšthš mH‰á - ã¤j f‰fŸ - <uš

ïW¡» nehŒ - fšäuš mH‰á

vY«òfS«, _£LfS« : (tiffŸ) vY«ò K¿î - _£LfŸ eGîjš - _£LtÈ - Ç¡f£Þ k‰W«

MÞonah knyáah - vY«ò kU¤Jt«.

jirfŸ : vY«ò¤jirÆ‹ mik¥ò - jir¢RU¡f¢ brašKiw - jirfË‹ Fiwªj msî RU¡f«

k‰W« kuz Éiw¥ò - jir¥ão¥ò (jir¥ãJ¡f«) - jir ïW¡f cl‰gƉá k‰W« Rthr¤ Jizíl‹

Toa cl‰gƉá (clšf£L ts®¤jš) - ikahÞÔÅah »uhÉÞ.

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 12: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

Rthá¤jš : Eiupuš Rthr« - Rthr Kiw - c£Rthr« - btË¢Rthr« - _¢R¢ á‰wiwÆ‹ thí

kh‰w« - Rthr¡ f£L¥ghL - rË¡fhŒ¢rš - ãËôuá - fhrnehŒ - kh®ò¢ rË - nahfhrd«.

FU⢠RH‰á : ïja¢ brašfŸ - ïja ïa¡f¤ ö©lš njh‹WjY«, guîjY« - ïja Rt® ïu¤j¡

FHhí«, mj‹ K¡»a¤JtK« - ïja¤ jir eáîwš nehŒ - ÔÉu kh®ò tÈ - MŠánah»uh« -

ïja¤jir ïu¤j¡ FHyil¥ò Ú¡f« - ïja¤ jir ïu¤j¡ FHš kh‰W¥ghij mWit¢ Ợir -

ïja ïu¤j¡ FHyil¥ò - khuil¥ò - ïja¤ö©lš mil¥ò - ïja vâbuhÈ tiugl« - ïja

thšîfŸ - Ukh£o¡ ïja nehŒ - ïja¡ FHš nehŒ ÔÉu Ợir ãÇî - ïu¤j mG¤j« - ïja

kh‰W mWit¢ Ợir - eho¤Jo¥ò - ïja Eiupuš braš ö©lš - ïu¤j« - ãshÞkh - ïu¤j¢

bršfŸ - ïu¤j« ciwjš - ¤nuh«nghÌÞ - v«nghyÞ.

xU§»izî cW¥òfË‹ bjhF¥òfŸ : eu«ò xU§»izî k‰W« gÂfŸ - Ãidth‰wš - cw¡f«

- g¡fthj« - mšèÄa® nehŒ - _is¡fhŒ¢rš - Ãiy¥gL¤j¥g£l mÅ¢ir¢ braš - vy¡£nuh

v‹br~gnyh»uh~ã - tyJ ïlJ _isÆ‹ xU§»iz¥ò - j©Ltl¤â‹ ntiyfŸ - mÅ¢ir¢

braš - _is¤j©L tl¤âut« - ntâÆaš xU§»izî - ã£ô£lÇ Ru¥ã - ijuhŒL -

ghuhijuhŒL - Ah®nkh‹fŸ - ï‹RÈ‹ k‰W« FS¡nfhfh‹ - m£ßdš Ru¥ãfË‹ Ah®nkh‹fŸ

- ïd¥bgU¡f¢ Ru¥ãfË‹ Ah®nkh‹fŸ.

cz® cW¥òfŸ : f© - f©Â‹ FÉa¥gL¤J« Kiw - ÉʤâiuÆš eilbgW« xË ntâÉid -

f©fË‹ FiwghLfŸ - »£l¥gh®it - öu¥gh®it - gh®it¡ fz¡ÑL - Éʤâiu nehŒ - f©òiu

- by‹Þ kh‰¿ mik¤jš - khiy¡ f©nehŒ - f© bjh‰WfŸ - f‹#¡oÉoÞ - FS¡nfhkh -

f© ghJfh¥ò - fhJ - nf£lÈ‹ ïa¡fKiw - fh®il cW¥ò - fhJfË‹ FiwghL - nfŸ cjÉ¡

fUÉ - ïiw¢rÈdhš khRWjš - njhš - bkyhÅ‹ brašfŸ - NÇa fâÇa¡f« / UV fâÇa¡f« -

ÉisîfŸ - rUknehŒ - eh¡F - Rit cz®î.

fÊî Ú¡f« : ôÇnahblÈr« - ôÇah cUthF« cÆÇaš jahÇ¥ò Kiw (M®Åij‹ RH‰á) - áWÚ®

cUthF« Kiw - FshkUyh® tof£Ljš - FHšfËš Û©L« c¿ŠRjš - FHšfËš Ru¤jš - áWÚuf

braÈH¥ò - áWÚuf CLgF¥ò - áWÚuf ïaªâu« - áWÚuf¡ f‰fŸ - áWÚuf kh‰W Ợir -

ÚuÊî nehŒ.

ïd¥bgU¡f« : ïd¥bgU¡f¢ bršfŸ cUthF« Kiw - khjÉlhŒ¢ RH‰á - fUîWjš - clY¡F

btËÆš bra‰if fUîWjš - ãw¥ò¡ f£L¥ghL

myF - II : E©QÆÇaš

K‹Diu - kU¤Jt E©ûÆÇaÈ‹ tuyhW - ÿÆ ghÞl® nfh¢ k‰W« ÈÞl® M»nahÇ‹

g§ÑL - ituÞ E©QÆÇfË‹ mik¥ò - ituÞ kuãaš - Éy§F ituÞfË‹ ts®¥ò - ituÞ

nehŒfŸ - gh¡OÇah mik¥ò, kuãaš nehŒfŸ - ònuh£nlhnrhthÉ‹ E©QÆÇfË‹ - knyÇah -

mÛãaháÞ - yh®th x£L©ÂÆaš - E©QÆÇfË‹ nehŒ c‰g¤â¤j‹ik - E©QÆÇ nehŒ

v⮥ò - kUªJ Ợir - vŒ£Þ k‰W« mj‹ f£L¥ghL.

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 13: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

myF - III : nehŒ¤jil¡fh¥ãaš

ïašò nehŒjil¡fh¥ò - bg‰W¡bfh©l nehŒ jilfh¥ò - brš tʤ jil¡fh¥ò - brš tʤ

jil¡fh¥ò - ÃzÚÇa cW¥ò¡fŸ - ijkÞ - ng¥ßáaÞ ig - òw clš mikî ÃzÚÇa cW¥ò¡fŸ

- ÃzÚ® Ko¢RfŸ - k©Ùuš - v⮥ò bghU£fŸ - ï«índhFnshòÈ‹fŸ - ghÈbg¥ilL

r§»ÈfË‹ gFâfŸ - cW¥ò kh‰W jilfh¥ãaš - »uh~¥o‹ tiffŸ - jilfh¥ò k©ly Ó®

FiyîfŸ.

myF - IV : j‰fhy kuãaš

K‹Diu k‰W« neh¡f« - kÅj kuãaš - Fnuhnkhnrh« bjhF¥ò tiugl« - kuò¥ bgh¿Æaš

DNA kWnr®¡if¤ bjhÊšE£g« - kuãaš nehŒfŸ - kÅj éndh« â£l« - Fnshŧ - kuãašò

kh‰w¥g£l cÆÇfŸ - é‹ á»¢ir - cÆÇ jftÈaš - tuyhW - neh¡f« - És¡f« - Ãô¡Ë¡ mÄy

tÇir juî¥òy§fŸ - òuj tÇir¤ juî¥òy§fŸ - éndh« tÇirah¡f« - òuj mik¥ò.

myF - V : R‰W¢NHš m¿Éaš

k¡fŸ bjhif k‰W« bgU¡f« - ÉisîfŸ - cyfshÉa bt¥g ca®î - f©zho åL Éisî

- Xnrh‹ gly ghâ¥ò - fÊîfŸ nkyh©ik - cÆÇa¥ gštifikia ghJfh¤jš - muR k‰W« muR

rhuh ÃWtd§fË‹ g§F - M‰wš beU¡fo k‰W« mj‹ R‰W¢NHš jh¡f« - tWikí« R‰W¢NHY«

- e‹Ü® beU¡foí« nkyh©ikí«.

myF - VI : ga‹gh£L cÆÇaš

fhšeilí« mj‹ guhkÇ¥ò« - ghš g©iz - K¡»a kh£od§fŸ - fwitÆd§fŸ -

ïUcgnahf ïd§fŸ - ïGitÆd§fŸ - bghJthd fhšeil nehŒfS« mitfË‹ f£L¥gL¤jY«

- fhšeil ïd¥bgU¡f¤âš nk‰bfhŸs¥gL« bjhÊšE£g« - gwit ts®¥ò bjhÊš - ts®¥ò¡

nfhÊÆd§fŸ - g©izaik¡F« KiwfŸ - Û‹ts®¥ò - jÄœeh£o‹ czî Û‹fŸ - kU¤Jt

nrhjid¢rhiy bjhÊšE£g§fŸ - ÞblbjÞnfh¥ - Þã¡nkhkhndhÛ£l® - ënkhir£nlhÛ£l®

- áWÚ® r®¡fiu MŒî - vy¡£nuh fh®onah»uh« - <.á.Í (PQRST) miy - f«¥ô£l£ nlhnkh»uh~ã

nj®ªjhuhŒjš - v‹nlhÞnfhã - bra‰if ngÞnk¡f® - M£nlh mdiyr®.

myF - VII : gÇzhk¡ nfh£ghLfŸ

yhkh®¡»a« - òâa yhkh®¡»a« - lh®ÉÅa« - òâa lh®ÉÅa« - j‰fhy¤âa ïa‰if¤

nj®î nfh£ghL - ïa‰if¤ nj®î - jÅik¥gL¤jš KiwfŸ.

myF - VIII : Ú® cÆÇ ts®¥ò

tuyh‰W¢ RU¡f« - Ú® cÆÇ ts®¥ã‹ neh¡f§fŸ - Ú® cÆ® ts®¥ã‹ bgU« tiffŸ - xU

khâÇ¡ Fs¤â‹ tot« - Fs¡fiu - Fs¤â‹ tiffŸ - Û‹ Fs¤â‹ ïU¥ãl« - Û‹ ts®¥ò¡

Fs¤â‰fhd bgsâf - ntâa - k‰W« cÆÇaš fhuÂfŸ - ts®¥ò Û‹fË‹ cÆÇaš g©òfŸ -

e‹Ü® ïwhÈ‹ cÆÇaš g©òfŸ - Û‹ ts®¥ãš ö©lš ïd¥bgU¡f« - Û‹ nehŒfŸ - my§fhu

Û‹ ts®¥ò - e‹Ü® my§fhu Û‹fŸ - czñ£l« - flšÚ® cÆÇfŸ ts®¥ò.

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 14: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

TNPSC LAB Asst. - 2018bghJ m¿î

bfhŸF¿ Édh tif¡fhd ghl¤â£l«

myF 1 : bghJ m¿Éaš : (6 Kjš 12M« tF¥ò tiu gŸË ghl¥ò¤jf«)

ïa‰ãaš : ngu©l¤â‹ mik¥òbghJ m¿Éaš ÉâfŸòâa cUth¡fK«, f©Lão¥òfS«njáa m¿Éaš MuhŒ¢á¡Tl§fŸgU¥bghUË‹ g©òfS«, ïa¡f§fS«ïa‰ãaš msîfŸ, msåLfŸ, k‰W« myFfŸÉir, ïa¡f« k‰W« M‰wšfhªjÉaš, Ä‹rhuÉaš k‰W« Ä‹dDÉašbt¥g«, xË k‰W« xÈ.

ntâÆaš : jÅk§fŸ, fh®g‹, ie£u#‹ k‰W« mj‹ nr®k§fŸmÄy§fŸ, fhu§fŸ k‰W« c¥òfŸbra‰if cu§fŸ, cÆ® bfhšÈfŸ, E©QÆ® bfhšÈfŸ.

jhtuÉaš : thœ¡if m¿ÉaÈ‹ K¡»a fU¤J¡fŸcÆÇd§fË‹ gšntW tiffŸczñ£l« k‰W« â£l czîRthr«

Éy§»aš : ïu¤j« k‰W« ïu¤j RH‰áïd¥bgU¡f k©ly«, R‰W¢RHš, NœÃiyÆaš, Mnuh¡»a« k‰W« Rfhjhu«kÅjÅ‹ nehŒfŸ, guî« k‰W« guth nehŒfŸ c£gl,j‰fh¤jš k‰W« Ô®îfŸ, Éy§FfŸ, jhtu§fŸ k‰W« kÅj thœî.

myF II : el¥ò ÃfœîfŸ : (âdrÇ ehËjœ âdkÂ, â ïªJ, âdky®)

tuyhW : el¥ò ÃfœîfË‹ gâîfŸ - njáa«, njáa á‹d§fŸ - khÃy§fË‹ njh‰w« -brŒâfËš ïl«bgW« òfœbg‰w eg®fŸ k‰W« ïl§fŸ - Éisah£L k‰W«ngh£ofŸ - üšfS« üyháÇa®fS« - ÉUJfS« k‰W« g£l§fS« - ïªâahî«mj‹ m©il ehLfS«.

muáaš : 1. bghJ¤nj®jš el¤Jtâš V‰gL« ãu¢ridfŸ 2. ïªâahÉš cŸs muáašf£áfS« muáaš Kiwí« 3. bghJk¡fŸ ÉÊ¥òz®î k‰W« bghJ îthf«4. r_f ey« rh®ªj muR â£l§fŸ mj‹ ga‹ghLfŸ.

òÉÆaš : òÉ Ãy¡ F¿pLfŸ

bghUshjhu« : r_f bghUshjhu el¥ò ãu¢ridfŸ

m¿Éaš : m¿Éaš k‰W« bjhÊš E£gÉaÈš j‰fhy f©Lão¥òfŸ

3

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 15: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

myF III :òÉÆaš : (6 Kjš 12M« tF¥ò tiu gŸË ghl¥ò¤jf«)

óÄí« ngu©lK«, NÇa FL«g«gUt¡ fh‰W, kiHbghÊî, fhyÃiy k‰W« j£gbt¥gÃiyÚ® ts Mjhu§fŸ, ïªâahÉYŸs MWfŸk© tiffŸ fÅk§fŸ k‰W« ïa‰if ts§fŸfhLfŸ k‰W« tdcÆ®fŸ, Étrha KiwfŸngh¡Ftu¤J k‰W« jiutÊ ngh¡Ftu¤J k‰W« jftš gÇkh‰w«r_f òÉÆaš, k¡f£ bjhif ml®¤â k‰W« gutšïa‰if nguÊîfŸ, ngÇl® îthf«.

myF IV :ïªâah k‰W« jÄœehL tuyhW k‰W« g©ghL :(6 Kjš 12M« tF¥ò tiu gŸË ghl¥ò¤jf«)

áªJ rkbtË ehfÇf«,F¥j®fŸblšÈ Ršjh‹fŸ, bkhfyha®fŸkuh£oa®fŸÉ#aefu¤â‹ fhy«, ghÄÅfŸ muRbj‹ ïªâa tuyhW g©ghL k‰W« jÄœ k¡fË‹ òuhjhd«ïªâah Rjªâu« bg‰wJ tiuïªâa g©gh£o‹ ïašòfŸ, nt‰WikÆš x‰Wikïd«, Ãw«, bkhÊ, gH¡f tH¡f§fŸ, ïªâah kj¢ rh®g‰w ehLgF¤j¿ths®fË‹ vG¢á, jÄœ eh£oš âuhÉl ïa¡f«muáaš f£áfŸ, ãugykhd â£l§fŸ.

myF V :

ïªâa¥ bghUshjhu« :

ïªâa¥ bghUshjhu¤â‹ ïašòfŸIªjh©L â£l§fŸ, khâÇfŸ - xU kâ¥ÕLÃy Ó®âU¤j§fŸ k‰W« ntsh©ik - ntsh©ikÆš m¿ÉaÈ‹ ga‹ghLbjhÊš ts®¢á - »uhk ey« rh®ªj â£l§fŸr_f« rh®ªj ãu¢ridfŸ - k¡f£ bjhif, fšÉ, Rfhjhu« ntiythŒ¥ò, tWikjÄHf¤â‹ bghUshjhu ngh¡F.

myF VI :

ïªâa njáa ïa¡f« :

njáa kWky®¢ánjr¤jiyt®fË‹ vG¢á - fhªâ, neU, jhT®gšntW nghuh£l KiwfŸRjªâu nghuh£l¤âš jÄœ eh£o‹ g§Fïuh#hÍ, t.c.á. bgÇah®, ghuâah® k‰W« gy®.

4

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 16: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

myF VII :

ïªâa muáaš :

ïªâa muáaš mik¥òmuáaš mik¥ã‹ Kfîiumuáaš mik¥ã‹ áw¥ãašòfŸk¤âa, khÃy k‰W« k¤âa M£á¥gFâfŸFoíÇikmo¥gil cÇikfŸ, mo¥gil flikfŸkÅj cÇik rhrd«ïªâa ehlhSk‹w«, ghuhSk‹w«khÃy îthf« - khÃy r£l k‹w«, r£lrigcŸsh£á muR, gŠrha¤J uh{, jÄœehLïªâahÉš Úâ¤JiwÆ‹ mik¥ò r£l¤â‹ M£á - j¡f r£l Kiwnj®jšfŸ, mYtyf bkhÊ k‰W« m£ltiz VIIIbghJ thœÉš CHšCHY¡F vâuhd elto¡iffŸ, k¤âa yŠr xÊ¥ò Miza«nyh¡ mjhy¤ - Kiw k‹w eLt® (Ombudsman)ïªâa j¡if k‰W« f©fhÂ¥ò jiyt® (Comptroller and Auditor General)jftš m¿í« cÇikbg©fŸ K‹nd‰w«Ef®nth® ghJfh¥ò mik¥òfŸ.

myF VIII :

âwd¿î k‰W« ò¤â¡ T®ik nj®îfŸ :jftšfis Étu§fshf kh‰WjšÉtu« nrfǤjš, bjhF¤jš k‰W« gh®it¡F c£gL¤Jjšm£ltizfŸ, òŸË Étu tiugl§fŸ, tiugl§fŸÉtu gF¥ghŒî És¡f«RU¡FjšrjÉ»j«Û¥bgU bghJ tF¤â (HCF), Û¢áW bghJ kl§F (LCM)É»j« k‰W« rÇÉ»j«jÅt£o, T£Lt£ogu¥gsî - fdmsîneu« k‰W« ntiyj®¡f m¿î - òâ®fŸgfilfhbdhË j®¡f m¿îv© fÂj j®¡f m¿îv© bjhl®fŸ.

5

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 17: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

TARGET STUDY CENTRE, VILLUPURAM

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

TNPSC LAB ASST. - 2018TEST SCHEDULE

25.02.2018 Kjš 29.04.2018 tiu cŸs PhƉW¡»HikfËš k£L«nj®î fhiy 9.00 k Kjš 1.00 k tiu

1. 25.02.2018 tuyhW, fÂj«

2. 04.03.2018 ïa‰ãaš, el¥ò ÃfœîfŸ : (br¥l«g®, m¡nlhg® 2017)

3. 11.03.2018 òÉÆaš, fÂj«

4. 18.03.2018 ntâÆaš, el¥ò ÃfœîfŸ : (et«g® - or«g® 2017)

5. 25.03.2018 FoikÆaš, fÂj«

6. 01.04.2018 Éy§»aš, el¥ò ÃfœîfŸ : (#dtÇ - ã¥utÇ 2018 )

7. 08.04.2018 bghUshjhu«, fÂj«

8. 15.04.2018 jhtuÉaš, el¥ò ÃfœîfŸ : (kh®¢ - V¥uš 2018)

9. 22.04.2018 khâÇ nj®î - I

10. 29.04.2018 khâÇ nj®î - II

nj®îv©

nj®î ehŸ ghl«

6

*F¿¥ò : thu« 125 Édh¡fŸ Ñœf©lthW nj®î eilbgW« bghJ m¿Éaš 100 Édh¡fŸ el¥ò ÃfœîfŸ 25 Édh¡fŸ bghJ m¿î 100 Édh¡fŸ fÂj« 25 Édh¡fŸ

thœ¤J¡fSl‹...

TARGET TEAMS, VILLUPURAM

Kjš Ka‰áÆš bt‰¿ bgWgt‹ mâ®ZlrhÈ!

2tJ Ka‰áÆš bt‰¿ bgWgt‹ ò¤ârhÈ!!

3tJ Ka‰áÆš bt‰¿ bgWgt‹ mDgtrhÈ!!!

4tJ Ka‰áÆš bt‰¿ bgWgt‹ ijÇarhÈ!!!

bt‰¿ bgU« tiu Ka‰á brŒgt‹

rhjidahs‹!........

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

Page 18: TNPSC LAB Asst. - 2018...TNPSC LAB Asst. - 2018 nj®Éš Ú fŸ bt‰¿ bgw brŒa nt©oait muR g¡F k£Lnk bršy Jo¡F« e©g®fns muR g¡F brštj‰F jFªj â£lÄlš ïUªjhny

thœ¤J¡fSl‹...

TARGET TEAMS, VILLUPURAM

Cell : 7639000355, 9489344847, 7639000366

gƉá! Ka‰á!! bt‰¿!!!

TNPSC

m£Äõ‹ eilbgW»wJ

LAB ASST.-2018

CALSS&TEST BATCH

Test SUNDAY - 10 AM - 12 PM

+2 m¿Éaš gÆ‹wt®fS¡F m¿a thŒ¥ò

tF¥òfŸ : rÅ - PhÆW 10 AM - 5 PM

âdrÇ tF¥òfŸ : 20.02.2018 Kjšâ§fŸ - ÉahH‹ 10 AM - 1 PM

tF¥ò Jt¡f« : 18.02.2018 PhÆW 10 AM

TET - Gr-IIRRB Gr-D

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et

www.Padas

alai.N

et