Tamil -II March-2014 (KS)r

Download Tamil -II March-2014 (KS)r

Post on 25-Nov-2015

75 views

Category:

Documents

43 download

DESCRIPTION

scd9u;

TRANSCRIPT

antonyrt@gmail.com - 1 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) muR nghJj;NjHT tpdhj;jhs;- khHr; 2014. jkpo; ,uz;lhk; jhs; )-zg antonyrt@gmail.com - 2 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) RUf;fkhf tpilasp. 10 x 1 = 10 22/!uz! uqjm!;!!ue24/!!okijgs antonyrt@gmail.com - 3 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) 33/33/33/33/!!!!LxnK!Lx-koue34/!osl36/!nMg2/! ne6/! kQ!kQ!kQ! ! ! ! ! .!! ns7/! JObi!JObi! ! ! !! .!! Ke8/!Ogic!Ogic!Ogic!OgicOb!! .!! -js!fqjx!37/!lkqz!SSLC MARCH 2014 www.kalvisolai.com antonyrt@gmail.com - 4 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) !!Gxqh!upr -bx -v{ =x3:/!3:/!3:/!3:/!!!!! kQbju!kQb!hbk!!!!!!!! kQbqEln{q!n{q!n{q!n{q!!!!! !!!! !!!! ;!;!;!;!-gohiVjtkn{qhosix(my;;yJ)! uR! ! ! OkuI!njebI!gbuI!nuVf! ! ! Olue!osb! ! ! hiiq!hiiq!we! ! ! liiqBl! ! -hhivqjbh)livq*! wen{q!Nbqx antonyrt@gmail.com - 5 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) 41/!hqe!!!!yPg!!!!!!!!!!!!!! fPo;f;fhZk; tpdhf;fSs; vitNaDk; ,uz;bw;F xt;nthd;wpw;Fk; miug;gf;f mstpy; tpilaspf;f. 2x 5 = 10 42/!42/!42/!42/!Gxm!!!! wvqs Fwl;ilxyp - Vioj;jhapd; ghj;jpug; gilg;G Le! ! g{ue antonyrt@gmail.com - 6 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) ! ! Gmogit! ! hsqbiz-Vf! ! WjpkwMklQmjbBlgihkibnhjgbqzGmogi{wMk! ! gjkbqehjmkuiPllkqh! -f!!!!!!!!!!!!!!!!SSLC MARCH 2014 www.kalvisolai.com antonyrt@gmail.com - 7 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) 43/!hiqlixghpkhw;fiyQhpd; jkpo;g;gw;W Gxqh....!!!!!!!!hjmhLeklqp! ! -uVghxlix! ! kilh{qgtqzgxfie!! lKjvbqzhiqkqlixkeqkKMhdujlgt!! dmOe!hiqkqlixhimjzhhjmh!! 'hiukq?! gziukq?! sqk antonyrt@gmail.com - 8 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) 44/!ne! ! s&g!uipFgIOuiIFgIOuiIFgIOuiIFgIOuiI!!!!! ! FgIOuiI! weFgIOuiI!hiKhihohiVmFgIOuiI!hiKgih! ! FgIOuiI! uirdiqb! -phhiKhihklFgIOuiI!uqpqhoszUkLcUjvLcUjvLcUjvLcUjv!!!!filsm)N*!Ohig! ! lekIgTlOhig-keizyPr uiger uiger svg antonyrt@gmail.com - 9 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) osz LgOu{hbegjtf34. fPo;f;fhZk; gj;jpapy; mike;Js;s Mq;fpyr; nrhw;fisj; jkpohf;fk; nra;f (m) !!!!uqjm! ;! ht 76> 183> 194 tpil : 52 - , 76 - SSSS~?!~?!~?!~?! 183 - , ! 194 - 35. fPo;f;fhZk; Mq;fpy ciug; gFjpiaj; jkpohf;fk; nra;f (m) The television is one of the wonders of modern India. Many useful programs on education, health, agriculture and family planning are specially prepared for rural viewers. Interesting dramas and films are shown at regular intervals. The Television is also used for commercial advertisements. gFjp - 3 SSLC MARCH 2014 www.kalvisolai.com antonyrt@gmail.com - 10 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) !! okijzggiz! -jmoutqgtqzhbe2/!Money make many things. - h{l!35. Fwpg;G : fhJ Nfshj khztHfSf;fhd khw;W tpdh 2x 5 = 10 ! flofVhlqgs2/! ogze! ogze3/! hQk! hQk4/! lqz! lqz5/! sikqg6/! dmzqz! fqs)n*!gQOp!ogiMg gkqvue! uQmyV!fqlqmlgFjp - 4 SSLC MARCH 2014 www.kalvisolai.com antonyrt@gmail.com - 11 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) ! lekqzogi{wjkObi!OkMujkh! Wbnr antonyrt@gmail.com - 12 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!37. fPo;f;fhZk; ghlypd; jpuz;l fUj;jpid vOjp> mg;ghlypy; mike;Js;s Vw;Gila eaq;fspy; VNjDk; Ie;jpid vLj;njOJf. leqkovz!!!!!!!! lOeihiulleqleqkk!!!!!!!! sglg-eqkqeqkib!!!!!!!! -zGuK!HzuIkV!SucsHeqkLxF~zvJif eak; : osbweh-eKbiqeqz!utIsktIsdbqVgSSLC MARCH 2014 www.kalvisolai.com antonyrt@gmail.com - 13 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) LkozPkfbliGl!!!! !!!! !!!! !!!! Hzueqe ncgt-h!!!! !!!! !!!! leqkovzil antonyrt@gmail.com - 14 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) tpdh vz; -38 SSLC MARCH 2014 www.kalvisolai.com antonyrt@gmail.com - 15 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) 39. (m) fPo;f;fhZk; tho;tpay; #oiyg; gbj;J mJ Fwpj;j tpdhf;fSf;F tpilaspf;f. !! lkqbpgehcgsqeluqVh antonyrt@gmail.com - 16 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) NgUe;J trjp Ntz;b Nghf;Ftuj;Jf; fof Nkyhz;ik ,af;FeUf;F tpz;zg;gk;; nEhofm!ohXfI!Olzi{ antonyrt@gmail.com - 17 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) (M) hk! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 36?!gl! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! lKjv.23/!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 25/16/3125/!ne -hdjxOlz! ! ! os/!nxqouitq?!! ! ! k/oh/!G/!ospqbe antonyrt@gmail.com - 18 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) 41. fPOs;s tpdhf;fSs; VNjDk; xd;wDf;Ff; Fwpg;Gfisf; nfhz;L xU gf;f mstpy; fl;Liu vOJf. jiyg;G xd;W jUf. (m) SxKd;Diu ! ! fildbqvx antonyrt@gmail.com - 19 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) GjxgOu{ hizqkQjek lvHsivi!wvqohiVm -bx ehd; tpUk;Gk; ftpQH - ghujpahH Kd;Diu ! ! kibfimkfhftp ghujpahH ! ! kibncjlhgpwg;Gk; ,sikAk; ! ! hivkqbiI! K~kfqjzhlertpijiy Ntl;if ! ! hivkqbiI!uip antonyrt@gmail.com - 20 - www.kalvisolai.com 10- jkpo; muRg; nghJj;NjHT tpdh-tpilfs; jkpo;-II (khHr;2014) d{Iuqe