Syllabus for Class III

Download Syllabus for Class III

Post on 08-Apr-2016

220 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

6 Z p p c * zZ Y N Zzg $ 6 , Zk zg 1 Y X / Z p Z 5 YgziZ : zZ Y X u / 49 @ * 47 : 7 } ^ : 7 } ^ : 7 } ^ : 7 } ^ :Z 3 , Y :Z 3 , Y j w _ u / 53 @ * 51 u / 56 @ * 54 ! * [ ! * [ 7 } ^ 30 @ * 29 i } | # :i } | # :i 0 + :i 0 + i 0 + : Y g : Y g CCCC ZZZZ {ZzgZk p Zm 2011

TRANSCRIPT

 • ]54GE',q-XZ\b',Z))x PENzzzzgggg~~~~ gggg~~~~ cccc ZZZZ'''',,,, mmmm #### ZZZZ6666,,,,ssss zzzzggggZZZZ6666

  CCCCZZZZ

  i}|#

  CCCCZZZZ

  7}^

  :8 !*[

  Zzg76 u/

  57-59 :

  :Yg 2 !*[6,0+}

  !-) GE!~pgZzgpg

  2 -1 u/25 @*21

  :jw 4 !*[_

  32 @*31

  :5 !*[

  {ZzgZnpZmZzgg~ZY

  8-5 u/41 @*37

  :i0+ 3 !*[1 u/

  26 @*25

  :7}^ 1 !*[gz^aZlx

  3 @*1

  CCCCZZZZ

  wZzg]

  CCCCZZZZ

  i0+

  CCCCZZZZ

  :Z3,Y 7 !*[wZg]gz

  3-2 u/49 @*47

  :i}|# 9 !*[i}0*n*]

  2 -1 u/62 @*60

  CCCCZZZZ

  :i0+ 3 !*[2 u/

  28 @*27

  :7}^ 1 !*[^d-

  HZzgZlx

  7 @*4 x

  zzzzuuuuZZZZ

  CCCCZZZZ

  YgZ3,Y

  CCCCZZZZ

  {ZzgZk

  pZm

  cccc

  2011 c12@*

  2011 c17

  :Z3,Y 7 !*[WzZi

  8-6 u/53@*51

  :wZzg] 6 !*[

  Zzg]

  2 -1 u/46 @*42

  mmmm

  2011m17@*

  2011m23

  :5 !*[

  {ZzgZnpZm2-1 u/

  34 @*33

  :7}^ 1 !*[Yw

  10 @*8

  ZZZZ

  CCCCZZZZ

  Zzg

  CCCCZZZZ

  jw_

  uuuu\\\\LLLLuuuu2011 c24

  @*

  2011 c31

  :8 !*[

  Zzg4-1 u/

  56@*54

  :Yg 2 !*[zZ],wZ

  $k54E

  GHMV

  g&45 GFH}

  20 @*15

  :4 !*[

  jw_

  1 u/30 @*29

  :5 !*[

  {ZzgZnpZm3 u/

  38 @*34

  :7}^ 1 !*[Yw{YwZgZzg)YwZg}7}

  13 @*11

  aaaa

  6Zppc*zZYNZzg$6,Zkzg1YX / ZpZ5YgziZ:zZYX 5 u/VV7,Jc*YXZi /ZE+{Zx[~i^zg7,X / VZYx@}F,(~YX /

  2012 ga 17@*12 :ZJ**] / 2011 y@*Z~u\L/x /

 • PEN Syllabus Break-up of Mathematics for Class 3Duration April May September October November December January February

  1st

  Week

  Unit#1

  Numbers

  Pg# 1 to 8

  Unit#1

  Numbers

  Pg# 27 to 31

  Decimal Fraction

  Unit#2

  Algebraic

  Expression

  Pg# 32 to 35

  Unit#2

  Pg# 46 to 50

  Learn Tables

  Subtraction

  Unit#6

  Geometry

  Pg# 123 to 124

  Unit#2

  Pg# 58 to 64

  Multiplication

  Geometry

  Unit#7:

  Information

  Handling

  Pg# 128 to 129

  Unit#3

  Pg# 81 to 85

  Measurement

  Geometry

  Unit#7

  Pg# 135-136

  Unit#4

  Time

  Page no 106

  Revision

  Page # 113

  Unit#5

  Money, Page 108

  to 110

  Revision

  Unit # 1

  Revision

  Unit # 4

  2nd

  Week

  Unit#1

  Numbers

  Pg# 9 to 16

  Odd and Even

  Numbers

  Unit#6

  Geometry

  Geometry, Ray,

  Line Segment

  Pg# 111 to 116

  Concept of

  Triangle

  Revision for Exams

  Unit#2

  Pg# 65 to 71

  Division

  Unit#7:

  Pg# 130

  Horizontal Graph

  Unit#3

  Pg# 86 to 90

  Measurement

  Geometry

  Unit#7

  Pg# 137

  Revision for Exams

  Revision

  Unit # 1

  Revision

  Unit # 5

  3rd

  Week

  Unit#1

  Numbers

  Pg# 17 to 24

  Roman Figures

  Fractions

  Unit#2

  Word Problems

  Pg# 36 to 40

  Unit#6

  Geometry

  Pg# 117 to 119

  Examination

  17th Sept 2011

  to

  23rd Sep 2011

  Unit#2

  Pg# 71 to 76

  Addition of

  Fractions

  Unit#7:

  Pg# 131 - 132

  Unit#3

  Pg# 91 to 94

  Measurement

  Examination

  12th Dec 2011

  to

  17th Dec 2011

  Revision

  Unit # 2

  Revision

  Unit # 6

  4th

  Week

  Unit#1

  Numbers

  Pg# 25 to 31

  Common Fractions

  Unit#2

  Pg# 41 to 45

  Unit#6

  Geometry

  Pg# 120 to 122

  Quadrilateral

  Unit#2

  Pg# 51 to 57

  Multiplication

  Geometry

  Pg# 125 to 127

  Concept of Centre,

  Radius and

  Diameter

  Unit#3

  Pg# 77 to 80

  Measurement

  Geometry

  Unit#7

  Pg# 133-134

  Unit#4

  Time

  Pg# 95 to 102

  Revision

  Geometry

  Pg# 111-112

  Winter Vacation

  24th December

  2011

  to

  31st December

  2011

  Revision

  Unit # 3

  Revision

  Unit # 7

  2011 y@*Z~u\L/x / ZVNh}zZYN / u/VV7,Jc*YX /2012 ga 17@*12 :ZJ**] / yVZzg]z^[_.2c*YX / gZ]Y,^{fez[Z]BvZ$Lg3YX /

 • ]54GE',q-XZ\Qgz',Z))x PENzzzzgggg~~~~ gggg~~~~ cccc ZZZZ'''',,,, mmmm #### ZZZZ6666,,,,ssss zzzzggggZZZZ6666CCCCZZZZmc*y@*jZZg

  Yy

  CCCCZZZZ

  @*ZzZKY

  CCCCZZZZFFFFgggg~~~~ggggppppZZZZ

  gpZr2**!sZ+}

  Z5Zpp

  \\\\ggggZZZZ0000****yyyy

  u/xVzZ 1 0 2 Zws

  YYYYggggZZZZzzzzggggZZZZ{{{{0000++++ZZZZyyyyZZZZzzzzgggggggg````7674

  u/V7,J**ZpYgzVZe$

  @@@@****ZZZZZZZZzzzzgggg0000****

  u/xVi 3 9 3 6 zZu-V/VV]V!-V**x

  @@@@****zzzzCCCC~~~~pppp61

  ZppwizZ**]VZzg!-V**xg1VZzg)].**x

  CCCCZZZZ

  \gZ0*yZzg]

  ZzZKY

  CCCCZZZZ

  y\gZy@*0*ZzZKY

  CCCCZZZZ

  u/xVzZ 1 0 9 ZZ

  -C3EGE

  GG

  xXZpp

  ]]]]/$*y 103

  gZjw!x0*ZhZzg0*',~Z]

  mmmmcccc****yyyyZZZZzzzzggggWWWWyyyy9483 7777,,,,

  u/xVZpp W]u/xVzZ

  ||||]]]]////ggggzzzztttt@@@@****ZZZZssss'''',,,,ZZZZgggg~~~~u/~izZZlxVVB0*y**x

  xxxx@@@@****ZppwizZ**Wy~u/xVzZ

  zzzzuuuuZZZZ

  CCCCZZZZ

  /qwz

  **x

  CCCCZZZZ

  |]/@*Vx**ZzZKY

  cccc

  2011 c12@*

  2011 c17

  ZZZZhhhhZZZZhhhh!!!!****''''u/xVzZ 1 1 1

  kZZwig,Zp*y:ZZ*

  !!!!xxxx////qqqqwwwwqwZzgw/$

  mmmm

  2011m17@*

  2011m23

  gggg}}}}gggg@@@@****VVVVxxxx********u/xVzZ 6156

  Z~ZC** 1 4ZppwC**

  yyyy\\\\ggggZZZZyyyyZZZZzzzzggggwwwwyyyyccccZp 2516

  pwizZppZZlxzZuZ

  Zp

  ZZZZ

  CCCCZZZZ

  Fg~gpZ

  CCCCZZZZ

  /@*g`ZzZKY*y:

  uuuu\\\\LLLLuuuu

  2011 c24@*

  2011 c31

  u/zZ 1 1 2

  ZppZwspZzgVB

  *yZZ*

  zzzz********xxxx{C 106 !ZZ*gpZFg~zZu

  jjjjZZZZZZZZggggYYYYyyyyu/xVzZ 97

  zZuZpp*y

  ////ZZZZzzzzgggg||||]]]]ZZZZu/xVzZZpzZuZpp

  eeee1111@@@@****YYYY0000++++ZZZZggggzzzzVVVVppppggggZZZZuuuuZppZ5wizZ/$0*0*pYgZzgZypgZu

  aaaa

  2011 y@*Z~u\L/x / !zZgzZY)*y(X / ZpZ5YgziZ:zZYX 5 u/VV7,Jc*YXZi /2012 ga 17@*12 :ZJ**] / D+g+z**]ZEwHYX / 6Zppc*zZYNZzg$6,Zkzg1YX /

 • ]54GE',q-XZ\Zsx]',Z))x PENgggg~~~~ cccc ZZZZ'''',,,, mmmm #### ZZZZ6666,,,,ssss zzzzggggZZZZ6666

  CCCCZZZZW{

  13-15

  g>Zm26 ]Z#:

  CCCCZZZZW{

  g> 1-3 ZB

  23 Wy:

  CCCCZZZZ

  **{:0*g{1gziZ:g>Z;gzu~ : y( 3)

  y( 1 We$)Zsx]:[}

  y( 2 qCZ)

  gziZ: 1 **{:0*g{g>Zm : y( 3 )y( 1 ~aWe$)

  Zsx]:'wy( 2) 29

  2 2 **{:WZ+{y( 3)

  y( 1 g>Z) :Zsx]:U6,

  y( 2) 28 Vx**

  14@*13 **{:WZ+{g>Zu : y( 3 )

  y( 1 zWc*]) Zsx]:W]6,zgl

  y( 2) 26

  3 @*1 **{:WZ+{:g>ZBz y( 3)y( 1 Wc*])

  Zsx]:WZz]y( 2) 22

  CCCCZZZZW{

  16-18

  27 : Z]

  CCCCZZZZW{

  g>Zu 4-6 24 i:

  CCCCZZZZ

  gziZ: 1 **{:0*g{g>Z;g~ : y( 3)

  y( 1 We$)Zsx]:z]

  y( 2 CZ)

  gziZ: 1 **{:0*g{g>Zm : y( 3 )

  y( 1 0*v,We$)Zsx]:'w

  y( 2) 30

  CCCCZZZZ

  17@*15 **{:WZ+{g>ZuWy~ : y( 3 )

  y( 1 We$Y)Zsx]:zuzVq7b

  y( 2) 27 ZEw**

  6 @*4 **{:WZ+{:g>ZB y( 3 )

  y( 1 ~aWc*])Zsx]:iZz]

  y( 2) 24

  zzzzuuuuZZZZ

  CCCCZZZZW{

  19-21

  28 Z]:

  CCCCZZZZW{:

  g>ZW, 7-9 25 ]Z#:

  cccc

  2011 c12@*

  2011 c17

  gziZ: 1 **{:0*g{g>Z;ga : y( 3 )

  y( 1 We$)Zsx]:Zzg6,zgl

  y( 2 CZ)

  gziZ: 1 **{:0*g{g>Zm : y( 3)y( 1 Y)

  Zsx]:$CZy( 2)

  mmmm

  2011m17@*

  2011m23

  19@*17 **{:WZ+{g>ZW,z : y( 3)

  y( 1 Wc*])Zsx]:^1kH{X

  y( 2) 27

  3 @*1 **{:WZ+{ :g>ZB y( 3 )

  0*v,Wc*])y(Zsx]:[}

  y( 2) 25 q

  ZZZZ

  CCCCZZZZW{

  22

  29 Z]:

  CCCCZZZZW{

  g> 10-12 Z

  26 ]Z#:

  uuuu\\\\LLLLuuuu

  2011 c24@*

  2011 c31

  gziZ: 1 **{:0*g{g>Z;g : y( 3 )

  0*v,We$Yy( 1 )

  Zsx]:zuzVq7by( 2 ZEw**CZ)

  gziZ: 1 **{:0*g{g>Z;g : y( 3 )

  y( 1 We$)Zsx]:iZz]

  y( 2 CZ)

  gziZ: 1 **{:0*g{g>Zsm : y( 3)

  y( 1 zWc*])Zsx]:wx

  y( 2) 29 **

  21@*20 **{:WZ+{g>ZW,Wy~ : y( 3 )

  y( 1 We$)Zsx]:ZY',@*

  y( 2) 28

  3 @*1 **{:WWc*]:g>ZB y( 3)

  y(Zsx] 1 Y):z]!*X]ZzgIgu

  y( 2) 25

  aaaa

  2012 ga 17@*12 :ZJ**] / 2011 y@*Z~u\L/ / ZE+{ZZx**{7,JDzflZzggZzswgOX /40 (3) !*zg{ (3) (5) P] (5) plZth+ (5) Wy (5) gziZzs (5) /V|#gzZ (5) **{Wy (2) l (2) f 8888----zzzz********{{{{WWWWZZZZ[[[[zzzzzzzz]]]]::::

 • ]54GE',q-XZ\CEx',Z))x PENzzzzgggg~~~~ gggg~~~~ cccc ZZZZ'''',,,, mmmm #### ZZZZ6666,,,,ssss zzzzggggZZZZ6666CCCCZZZZ

  2 VZO

  CCCCZZZZg~i}Zzg

  |]/gzt

  CCCCZZZZ:cZzgx 25 $

  67@*66

  7,JczzbZ]u/

  2 :VZO 33 $91@*89

  7,JczzbZ]u/

  1 :VZO 32 $87@*85

  7,JczZ]u/

  :cZzgx 25 $66@*65

  7,JczZ]u/

  :g~i} 8 $21@*19

  7,JczzbZ]u/

  CCCCZZZZ

  |]Z

  CCCCZZZZ

  Zs',Zg~ZzgcZzgx

  CCCCZZZZ:36 $

  jZZgYy98@*97

  7,JczZ]u/

  :|]Z 27 $71@*70

  7,JczZ]u/

  CCCCZZZZ

  :cZzgx 25 $67@*66

  7,JczzbZ]u/

  :|]/gzt 19 $50@*49

  7,JczZ]u/

  zzzzuuuuZZZZ

  CCCCZZZZ

  jZZgYy

  CCCCZZZZ

  g}gZ

  cccc

  2011 c12@*

  2011 c17

  :36 $jZZgYy

  101@*99

  7,JczzbZ]u/

  :|]Z 27 $73@*71

  7,JczzbZ]u/

  mmmm

  2011m17@*

  2011m23

  :g}g 22 $57@*56

  7,JczZ]u/

  :|]/gzt 19 $51@*50

  7,JczzbZ]u/

  ZZZZ

  CCCCZZZZ

  %xg~

  CCCCZZZZ

  1 VZO

  uuuu\\\\LLLLuuuu2011 c24

  @*2011 c31

  :%xg~ 30 $80@*79

  7,JczZ]u/

  :cZzgx 25 $66@*65

  7,JczZ]u/

  2 :VZO 33 $89@*88

  7,JczZ]u/

  :g}g 22 $59@*58

  7,JczzbZ]u/

  :Zs',Zg~ 20 $53@*52

  7,JczzbZ]u/

  aaaa

  6Zppc*zZYNZzg$6,Zkzg1YX / ZpZ5YgziZ:zZYX 5 u/VV7,Jc*YXZi /2012 ga 17@*12 :ZJ**] / 2011 y@*Z~u\L/x / ZE+{Zx[~i^zg7,X /

 • PEN Syllabus Break-up of English for Class 3Duration April May September October November December January February

  1st

  Week

  "Tell aboutYourself" withExercisePg# 1 to 3Essay: My SelfNoun

  "Numbers infigures and words"with Exercise.Pg# 11 to 12.Ordinal Number1st to 6th

  "Dont be late forschool"Pg# 8 to 9, 20 to 22"Look at thePictures" withExercise.PrepositionsEssay: My Cow

  "NecessoryInformation" withExercisePg# 28 to 29Make Sentences

  "The Doctor visitsRashid" withExercise.Pg# 37 to 38Creative Writing:"Tell about adoctor"

  Revision

  Revision

  Page # 1 to

  page # 6

  Revision

  Page # 25 to

  page # 30essays

  2nd

  Week

  Revision II

  "Is this.....Yes ornot" with ExercisePg# 4 to 6Define Singular

  "The Time" withExercisePg# 13 to 14Ordinal Number7th to 10th

  Revision

  "Punctuation" withExercisePg# 31Application: Leavefor Urgent Piece ofWork.

  "My Senses" withExercise.Pg# 39 to 40Define five senses. Revision

  Revision

  Page # 7 to

  page # 12

  Revision

  Page # 31 to

  page # 36application

  3rd

  Week

  Revision IV

  "Use Has Have"with Exercise.Pg# 7 to 8Define PluralDictation

  "A day in the life offarmer" withexercisePg#15 to 16.Activity 1.Creative Writing,describe about " AFarmer"

  Examination

  17th Sept 2011to 23rd Sep 2011

  "Parts of body"with Exercise.Pg# 32 to 34."Fun Word Time"with cross word

  "Feeling unwell"with exercise page41 to 42 Dictation

  December

  Test

  2011

  12th

  December

  to

  17th

  December

  Revision

  Page # 13 to

  page # 18

  Revision

  Page # 37 to

  page # 44essays

  4th

  Week

  "Hina's Village"with Exercise.Punctuation, Formof Verb, Dictationof difficult wordsdaily. Pickout noun,verb. Adjective inLesson daily.

  Activity II withExercise.Pg# 17Proper Noun

  "In the Market"with Exercise.Pg# 25 to 27.Common NounActivity 2Essay: My ClassRoom

  "My Family" withExercise.Pg# 35 to 36.Creative Writing:Tell about yourfamily.Define ProperNoun

  "Zoo" Activity withExercise.Pg# 43 to 44."Describe aboutZoo"Define Pronoun

  Winter

  Vacation

  24thDecmeber

  to 31st

  December

  Revision

  Page # 19 to

  page # 24

  Revision

  GrammarConcepts

  2011 y@*Z~u\L/ / !zZgzZY)*y(X / ZpZ5YgziZ:zZYX 5 u/VV7,Jc*YXZi /2012 ga 17@*12 :ZJ**] / D+g+z**]ZEwHYX / 6XZppc*zZYNZzg$6,Zkzg1YX /

Recommended

View more >