kite surfing

16
רררר ר"ר ררררר רררר ר"ר ררררר רררKite surfing Kite surfing רר ררררררר רררררררר רר ררררררר רררררררר ררררררר רררררר רררר, ררר ררררררר רררררר רררר, ררר רררר רררר ררררר, רר רר, רררר רררר ררררר, רר רר, רר רררר ררר ררר רררר ! רר רררר ררר ררר רררר ! רררר ררררר רררר ררררר, רררר ררררר רררר ררררר, ררררר רר רררר רר רררר ררררר רר רררר רר רררר ררררר רר ררררר רר ררררר ררררר רר ררררר רר ררררר ררררר ררררר ררררר ררררר15 15 ר' רררררר ר' רררררר רררר רררר. רררר רררר. רררררר רררר רררררר רר רררררר רררר רררררר רר ררררר ! ררררר !

Upload: santo

Post on 08-Jan-2016

114 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Kite surfing. הספורט החדש שמטריף את העולם !. רק המצנחים המתנפחים מתאימים לשימוש במים, אין צורך בידע מוקדם, זה קל, זה פשוט וכל אחד יכול ! חלום ספורט המים התגשם, שילוב של גלשן עם מצנח מתנפח צף מאפשר לך להיות ציפור ולעוף 15 מ' באוויר ברוח חלשה. מצנח 2 חוטים. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

Kite surfingKite surfing

רק המצנחים המתנפחים מתאימים רק המצנחים המתנפחים מתאימים לשימוש במים, אין צורך בידע לשימוש במים, אין צורך בידע

מוקדם, זה קל, זה פשוט וכל אחד מוקדם, זה קל, זה פשוט וכל אחד יכול ! יכול !

חלום ספורט המים התגשם, שילוב חלום ספורט המים התגשם, שילוב של גלשן עם מצנח מתנפח צף של גלשן עם מצנח מתנפח צף

1515מאפשר לך להיות ציפור ולעוף מאפשר לך להיות ציפור ולעוף מ' באוויר ברוח חלשה. מ' באוויר ברוח חלשה.

הספורט החדש שמטריף את העולם !הספורט החדש שמטריף את העולם !

Page 2: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

במצנח זה, יכול במצנח זה, יכול מצנח שני חוטים : מצנח שני חוטים : הגולש לשלוט על המצנח לשמאל הגולש לשלוט על המצנח לשמאל

וימין, השליטה על הכוח של המצנח וימין, השליטה על הכוח של המצנח מתבצעת בהרכבה הראשונית. מתבצעת בהרכבה הראשונית.

השליטה היא בעצם קיצור חוט ימין השליטה היא בעצם קיצור חוט ימין ביחס לחוט שמאל ולהיפך.ביחס לחוט שמאל ולהיפך.

חוטים חוטים22מצנח מצנח

Page 3: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

במצנח זה יכול הגולש לשלוט על במצנח זה יכול הגולש לשלוט על חוטים : חוטים : 44מצנח מצנח המצנח שמאלה וימינה ובנוסף יכול הגולש לשלוט המצנח שמאלה וימינה ובנוסף יכול הגולש לשלוט בזווית שפת התקיפה של המצנח – במילים אחרות בזווית שפת התקיפה של המצנח – במילים אחרות יכול הגולש לשלוט על הכוח שמייצר המצנח באותו יכול הגולש לשלוט על הכוח שמייצר המצנח באותו

מיקום באוויר.מיקום באוויר.

חוטים הכוח של המצנח הוא בעצם הפרש חוטים הכוח של המצנח הוא בעצם הפרש 44במצנח במצנח אורך החוטים בין הקדמיים לאחוריים.אורך החוטים בין הקדמיים לאחוריים.

חוטים חוטים44מצנח מצנח

Page 4: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

כיוון הרוחכיוון הרוח

מינימום כחמינימום כחמקסימום כוחמקסימום כוח מינימום כוחמינימום כוח

חוטים חוטים44מצנח מצנח

Page 5: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

44שיא הכוח של המצנח הוא כאשר כל שיא הכוח של המצנח הוא כאשר כל החוטים באותו אורך – יש ניצול החוטים באותו אורך – יש ניצול

מקסימאלי של שטח המצנח. מקסימאלי של שטח המצנח. הורדת כוח מהמצנח הורדת כוח מהמצנח

מתבצעת כתוצאה מקיצור החוטים מתבצעת כתוצאה מקיצור החוטים הקדמיים ושינוי זווית הפרופיל הקדמי הקדמיים ושינוי זווית הפרופיל הקדמי

של המצנח. של המצנח.

חוטים חוטים44אופן פעולת מצנח אופן פעולת מצנח

Page 6: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

בתחום הקייט סרפינג קיימים שלושה סוגי גלשנים:בתחום הקייט סרפינג קיימים שלושה סוגי גלשנים:

((b – directionalb – directional, משולב ), משולב )TwinTIPTwinTIP(, דו כיווני ) )(, דו כיווני ) )DirectionalDirectional גלשן חד כיווני ) גלשן חד כיווני )

לכל אחד מהגלשנים יש מספר גדלים שונים המותאמים לגולש.לכל אחד מהגלשנים יש מספר גדלים שונים המותאמים לגולש.

DirectionDirectionalal

TwinTipTwinTipB - B - DirectionalDirectional

סוגי גלשניםסוגי גלשנים

Page 7: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

גלשן חד כיווני זהו גלשן שיש לו חרטום וירכתיים. על מנת לשנות כיוון על הגולש גלשן חד כיווני זהו גלשן שיש לו חרטום וירכתיים. על מנת לשנות כיוון על הגולש לסובב את הגלשן תוך הוצאת רגליים מהרצועות ולהעביר את הרגליים לרצועות לסובב את הגלשן תוך הוצאת רגליים מהרצועות ולהעביר את הרגליים לרצועות

שבצד שני. בדומה לגלישת רוח – מהפך.שבצד שני. בדומה לגלישת רוח – מהפך.

כיווני ) חד כיווני )גלשן חד ((DirectionalDirectionalגלשן

Page 8: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

גלשן דו כיווני הוא גלשן ללא חרטום וירכתיים ובעצם ניתן לגלוש לשני הכיוונים גלשן דו כיווני הוא גלשן ללא חרטום וירכתיים ובעצם ניתן לגלוש לשני הכיוונים אותו הדבר מבלי להוציא רגליים מהרצועות ומבלי לבצע מהפך.אותו הדבר מבלי להוציא רגליים מהרצועות ומבלי לבצע מהפך.

((TwinTipTwinTipגלשן דו כיווני )גלשן דו כיווני )

Page 9: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

זהו גלשן המשלב בין שני סגנונות חד כיווני ודו כיווני, לגלשן זה יש חרטום זהו גלשן המשלב בין שני סגנונות חד כיווני ודו כיווני, לגלשן זה יש חרטום וירכתיים אך, העמידה היא עם שתי רצועות. מיקום הרצועות הוא לא במרכז וירכתיים אך, העמידה היא עם שתי רצועות. מיקום הרצועות הוא לא במרכז

הגלשן כמו בדו כיווני ולא ממש מאחורה כמו בחד כיווני. לגלשן זה יתרון באחיזה הגלשן כמו בדו כיווני ולא ממש מאחורה כמו בחד כיווני. לגלשן זה יתרון באחיזה במים, טובה יותר מגלשן דו כיווני, יתרון נוסף לא חובה להוציא את הרגליים במים, טובה יותר מגלשן דו כיווני, יתרון נוסף לא חובה להוציא את הרגליים

מהרצועות על מנת לגלוש חזרה, אך עדיין יש צד מועדף לגלישה.מהרצועות על מנת לגלוש חזרה, אך עדיין יש צד מועדף לגלישה.

((B - DirectionalB - Directionalגלשני )גלשני )

Page 10: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

הוא ההגה דרכו אנו הוא ההגה דרכו אנו BarBarלמעשה ה – למעשה ה – הוא הוא BarBarשולטים במצנח, גודל ה – שולטים במצנח, גודל ה –

בהתאם לגודל המצנח. ישנם בארים בהתאם לגודל המצנח. ישנם בארים למצנחי שני חוטים ולמצנחי ארבעה למצנחי שני חוטים ולמצנחי ארבעה

חוטים.חוטים.

Bar

Page 11: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

הבר הוא למעשה ההגה של המצנח. הבר הוא למעשה ההגה של המצנח. באמצעות הבר אנו שולטים על כיווני באמצעות הבר אנו שולטים על כיווני

חוטים אנו מושכים את הבר חוטים אנו מושכים את הבר 22הגלישה. בבר הגלישה. בבר עם יד ימין והמצנח פונה ימינה וההיפך.עם יד ימין והמצנח פונה ימינה וההיפך.

ועל מנת שנוכל ועל מנת שנוכל בתמונה א'בתמונה א'על מנת שלא נפעיל יותר מידי כוח על הידיים כמו על מנת שלא נפעיל יותר מידי כוח על הידיים כמו לשלוט על המצנח ביד אחת הוסיפו בבר לולאה – חבק טרפז אותה אנו מחברים לשלוט על המצנח ביד אחת הוסיפו בבר לולאה – חבק טרפז אותה אנו מחברים

לחגורה הנקראת חגורת טרפז בה ישנו וו אליו מתחבר חבק הטרפז ואנו לחגורה הנקראת חגורת טרפז בה ישנו וו אליו מתחבר חבק הטרפז ואנו משתמשים במשקל הגוף על מנת להתנגד לכוח המצנח – בכך אנו מורידים את משתמשים במשקל הגוף על מנת להתנגד לכוח המצנח – בכך אנו מורידים את

תמונה ב'.תמונה ב'.העומס מהידיים. העומס מהידיים.

תמונה ב'תמונה ב'תמונה א'תמונה א'

חוטים2בר

Page 12: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

חוטים, רק שבו יש אפשרות לשלוט בכוח חוטים, רק שבו יש אפשרות לשלוט בכוח 22 חוטים עובד בדיוק כמו בר חוטים עובד בדיוק כמו בר 44בר בר 44אותו מייצר המצנח וזאת ע"י שינוי זווית השפה הקדמית של המצנח. בבר אותו מייצר המצנח וזאת ע"י שינוי זווית השפה הקדמית של המצנח. בבר

חוטים ניתן לשנות את היחס בין החוטים הקדמיים לאחוריים ובכך לשנות את חוטים ניתן לשנות את היחס בין החוטים הקדמיים לאחוריים ובכך לשנות את הכוח שמייצר המצנח ובנוסף את הזווית המקסימאלית שיוכל המצנח להתקרב הכוח שמייצר המצנח ובנוסף את הזווית המקסימאלית שיוכל המצנח להתקרב

החוטים באותו אורך, במצב זה פרופיל החוטים באותו אורך, במצב זה פרופיל 44אל הרוח. שיא הכוח היינו המצב בו אל הרוח. שיא הכוח היינו המצב בו המצנח בזווית היעילה ביותר.המצנח בזווית היעילה ביותר.

חוטים4בר

Page 13: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

חגורת הטרפז מאפשרת לגולש להתנגד לכוח חגורת הטרפז מאפשרת לגולש להתנגד לכוח המיוצר מהמצנח בעזרת משקל הגוף בלבד, המיוצר מהמצנח בעזרת משקל הגוף בלבד, תוך הקלה על העומס בידיים. כמו כן, הטרפז תוך הקלה על העומס בידיים. כמו כן, הטרפז

מאפשר שליטה במצנח עם יד אחת בלבד.מאפשר שליטה במצנח עם יד אחת בלבד.

אליו אליו )תמונה א'()תמונה א'(בחגורת הטרפז ישנו וו בחגורת הטרפז ישנו וו הנמצא הנמצא )תמונה ב'()תמונה ב'(מחברים את חבק הטרפז מחברים את חבק הטרפז

בבר המצנח.בבר המצנח.

תמונה ב'תמונה ב'תמונה א'תמונה א'

חגורת טרפז

Page 14: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

טרפז טרפז מותנייםמותניים

טרפז ישיבהטרפז ישיבה

– טרפז זה יושב רק על מותניי הגולש. – טרפז זה יושב רק על מותניי הגולש.טרפז מותנייםטרפז מותניים

– בטרפז ישיבה ישנן שתי רצועות התופסות את רגלי הגולש, – בטרפז ישיבה ישנן שתי רצועות התופסות את רגלי הגולש, טרפז ישיבהטרפז ישיבה ומאפשרות אחיזה טובה יותר של הטרפז בגוף הגולש. ומאפשרות אחיזה טובה יותר של הטרפז בגוף הגולש.

חגורת טרפז

Page 15: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

נעלי גלישהנעלי גלישה כפפות גלישהכפפות גלישה חגורת ציפה + חגורת ציפה + בולם זעזועיםבולם זעזועים

חגורת ציפהחגורת ציפה

אביזרי גלישה ובטיחות

Page 16: Kite surfing

נכתב ע"י אופיר בלונכתב ע"י אופיר בלו

אתה בטוח יותר אתה בטוח יותר GATHGATHרק עם קסדות רק עם קסדות