jean-pierre gibrat

23
Jean-Pierre Gibrat Prvo razdoblje J ( 1914.-1915. ) www.fibra.hr | www.stripovi.com

Upload: others

Post on 14-Nov-2021

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Jean-Pierre Gibrat

Jean-Pierre Gibrat

P r v o r a z d o b l j e J ( 1 9 1 4 . - 1 9 1 5 . )

www.fibra.hr | www.stripovi.com

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 1 3.5.2012. 15:40:41

Page 2: Jean-Pierre Gibrat

Mom djedu Théophileu.Claudine, Alexis, Céline i Éricu.

JVeliko hvala svima koji su mi pomogli da služim na prvoj liniji s posebnim odlikovanjem za Cap’tain Iglooa, kapetana Claudea, Pascala, Bernarda, Philippea i Jean-Claudea. I jednako hvala Didieru koji je vješto ulovio nekoliko grafičkih lutanja.

j.-P. g.

P r v o r a z d o b l j e ( 1 9 1 4 . - 1 9 1 5 . )

Scenarij & crtežJean-Pierre Gibrat

izdavač Naklada Fibra d.o.o.glavni urednik Marko ŠunjićPrijevod Goran Marinićlektura Aleksandar Gucunskiizrada tiPografije, Prijelom i PriPrema za tiSak Marko Šunjićdizajn Melina Mikulić, Plavi dabartiSak Stega tisak d.o.o.naklada 500 primjerakaiSbn 978-953-321-079-7coPyright © Futuropolis, Paris, 2008.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Zagreb, svibanj 2012.

3 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 2 3.5.2012. 15:40:43

Page 3: Jean-Pierre Gibrat

je li IStina?

kad ti KAžem! oD juTrOs fRancUSkA MobIlizIra, pLAKati su POSvUdA... ah, oVAJ puT IDEmO RavNo U tO! TO ĆE

SVE TUŽNO ZAVRŠITI, KAko KaŽE tVOJ oTAC.

3 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 3 3.5.2012. 15:40:50

Page 4: Jean-Pierre Gibrat

Moj otac, govori o njemu u sadašnjosti, kao da će se vratiti. Kad se radilo o barci, on je uvi-jek bio prisutan, svake

godine ju je prvog kolovoza prebojavao u crnu i crvenu. U crnu jer je moj otac oda-

brao anarhiju, u crvenu zato što smo dobivali

kante s tom bojom. Kad si siromašan, ne možeš

sve birati.

kAD SE sJetIm da jE TvOJ otAc TAKOĐER UMrO pRVoG KOLovOza...

...NA dan oPćE mObiLIZAcije! aNTIMilItARiST! svE Je to ČISTI

tVOj oTaC!

a To nIJe svE, NijemCI Su ObJAVilI Rat rUsiMA! aH, BIT

ĆE poŠtenO!

neGo, KAD SMO KOD pošteNJA, Ti bAŠ

naMjErNo POsvuDA oStaVLJAš BOjU?

Dakle, ja sam bio sin jednog anarhista i nisam bio nadaren za bojenje. Također sam bio Španjolac, a u Španjolskoj policija anarhistima nije davala disati, zato što su anarhisti imali neke svoje ideje, poput one o atentatu na Alfonsa TRINAESTOG... Još

uvijek mi nije poznato koju je ulogu moj otac odigrao u tom slučaju... Kakva god bila, bila je dovoljna da uskoči u svoju ribarsku barku i krene u smjeru Francuske. Jednoga je dana moru palo na pamet da ubije mog oca... Vratilo nam je samo barku.

gLe, ENo JulieTtE!

samo nAM je JOš oNa nEdOStAjalA!

4 p r v o r a z d o b l j e 5 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 4 3.5.2012. 15:40:54

Page 5: Jean-Pierre Gibrat

mObiLIziraju! A ONa sE ZBog

tOGA raDUJe! o,

Bože...

DobAr dan, GOsPođO CoRTÉS.

MatTéo JE ZAuzet, VRaTIt ĆU sE POSLije. Ili vAm MoŽda mOgu

poMOćI?

Ako mi ti budeš pomagala kao on,

draže mi je dovršiti sama... Hajde, čistite

se odavde!

bAš mE ne voLI, ha?

TkO to?

PoGodi...

znAŠ, OVaKvA JE prema sViMA...

OnDa ne vOli NIkoga...

pRIje sVEGa, ima vrlO Loš kARaKter! A uz To, nitkO JE NIKaDA nije Jako VOlIo... OSiM moždA MOg oca... ZAPRavO, ŽIVoT jOJ NijE

pUno tOGA PoKLONIo...A IMa SinA pOPUt

TeBE!

Ni ti meni ništa ne poklanjaš! Mogao bih se vratiti bojenju barke!

dA I TO ViDIm!

zaPRAvO, Nisam tI reklA,

GUiLlauME Se pRIDrUŽio

Zrako-plovstvu... SHVAĆAŠ

LI?

PrIje SVEga SHVAĆAM da ME JOŠ nISi poljuBILA.

pReStANi! nE Možeš

BITi OZbILJaN

ni NA sEKunDU?

dobrO, on je u zRakOplovstVU,

i ONDA? šTo hOćEŠ da nAPravIm?

4 p r v o r a z d o b l j e 5 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 5 3.5.2012. 15:40:58

Page 6: Jean-Pierre Gibrat

TI AEROPLaNi, onI Su sigUrNO StRAšno

OpasNI... niSAm sIGurNa dA je oVO

DoBRa viJEST...

poseBNO nE ako IZbiJe rat!

Ako RaT IZBiJe, tO NIjE DObrA vijest ni zA KoGa.

PO gUIlLaumEU, ŠVABe ĆE bitI na KolJeNiMA

za mAnjE OD dva Mjeseca!

aH, oNDA je SvE U redu!

...s RuSimA s JEDNe StranE I s eNglEziMA S dRUGe, nE BI se TrEbaLO

RAZVući!

po GuilLaUMeu, fRANCUSKa

VOjskA SlavIT ćE

BoŽiĆ u ber-LInU!

A šTO oN Zna O tomE, TAj tvOJ gUIlLaume?

PrVo, ON nije MoJ Guillaume...

mA naRAVNO da Jest,

on jE tvOJ Guillaume!

Ne BuDI bLEsav...

BaŠ me brIgA za

Guillaumea...

bAš sE vIdi!

iMA dVa tjEDnA oTkad se vrAtIO Sa sVoG KRASNOg

sTuDiJa U EnGleSkoj...

U škotskoj.

DOBro, u šKOTSkoJ... Od sVog POvRAtKa S Tom NekAKVOM DIpLomOM iz nE ZNam vIŠe

čega...

INžEnjeRa vAlNE MehanikE.

OsIm TogA, BaŠ te briGA!

ukratKo, više nIsi U STANju zapOčEtI

ReČEnicU beZ “guIlLAUmE”

oVdJe, “GuilLaUME” ONDJE...

6 p r v o r a z d o b l j e 7 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 6 3.5.2012. 15:41:03

Page 7: Jean-Pierre Gibrat

pA tO JE Moj maTtéO lJuboMO-

ran!

saMo TI gOvoRi, bAŠ me BrIGa...

pREkiNI, ne bUDi BLEsAv, POzNaJem GA od SVOjE

trećE godine...

usPrKOS svemu, sigUR-nA SaM dA su OpaSNI Ti

AeroPlanI...

nemoj ME NipOšto čekaTI!

6 p r v o r a z d o b l j e 7 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 7 3.5.2012. 15:41:07

Page 8: Jean-Pierre Gibrat

ONda? jesi LI viDIo JUliETte? ahA.

onda?gUiLlauMe, GUILlAumE, Guillaume! mA KakO Se tip PopuT

tEbe MOgAo zaGRIjATi Za tAKVU damICu? zNAŠ,

PrEveLika sI BUDAla! ZAR nE VidIš Da ONA

SanJA biTI poPut njih?

“oni”, tO su de brIgNacovi. ImAli SU sREće, SVE IM je priPaDALO: vInoGRadi, kuĆE, lJUDI, KONAčno i

pOsao. zNALI SmO PonešTO o tOME, pauliN I jA smo ŠLJakAli za njih, I to jOš KAko TeŠKO! PrEša Se

niJE NALaZIlA samo U kOnoBAMa...

8 p r v o r a z d o b l j e 9 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 8 3.5.2012. 15:41:11

Page 9: Jean-Pierre Gibrat

ZApRaVO, nISMo iH NeŠTO PUno vOlJELI, oDmAh ispOd MINimuMa, BAš kao ŠtO SU nAs PlaćALI... poreD TOGa, guilLAUmE je bIo liJEP MLadIĆ, PA SE MOŽE I rećI

Da kod DE BRiGnACOvIH NepraVdA nE Samo štO se oSjEĆAla KAO

kod kuće, NegO JE ČAk sTavLjAla noGe NA StOL!

Juliette nije samo radila, ona je kod njih i spavala, a to nije od jučer. Stari De Brignac uzeo ju je k sebi zajedno s njezinom malom obitelji, koja nije mogla biti manja jer je tu još bila samo majka... Po Guillaumeu, njih su dvije bile dio obitelji. Ja, koji

nisam želio biti milosrdan, smatrao sam da su one bile samo dio namještaja.

Razgovarajmo o nečem drugom... Ti također misliš da će biti rata?

pOmAlo! a U PROSINCu se vrAća S GUiLlAu-MEoVIm jaJiMA!

GoVOriM o gUIlLaumeU ii.,

wilHELMu.

shvAtIO sam.

nISi mI reKao: OVo NiJE gRO-

zno, ha?

AH... da... LAKO sE pRe-

POZNAjE...

MA Daj! NiŠTA ne vaLJa.

SRanjE, čAk I Kad crtAM NJihOVU

baRAku, neKako mE Iznerviraju!

ZApRavO, nisAM tI rEkao, dOBio SAm

sTIPeNDiJu za AKademiju.

Bojim se da nije vrijeme za slikanje... Iako... Trebam se vra-titi svojoj boji, moram dovršiti

barku.

8 p r v o r a z d o b l j e 9 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 9 3.5.2012. 15:41:15

Page 10: Jean-Pierre Gibrat

Posao je obećavao krasan uspjeh, gradonačelnik je bio sav uzbuđen, rumenio se od entuzijazma, uložio je svog sina, kao da ulaže ušteđevinu u dobar plas-

man...

...i sVAtkO JE PRIlaGAo Sina ILi DvA u

KOMBINaCijU, sVe SE čInilo dObro.

žeNE SU bILe suZDrŽAnijE, NeMIR JE viSIO nad NjimA PopUT šeŠIra.

Rat je poslužen pa se žurilo NA ŽDERANJE, jer ima prilika kad na stolu malo nedostaje da

bi se počastilo svakoga.

Kolodvor je bio lijevak. Selo se ispraznilo za sat vremena, vlak je bio prepunjen, a na prozorima su SE POMALJALE pijane gubice koje su vrištale... Na čelu je bio moj Paulin.

PreVELikA SI BudalA, znaš. hAjDe, dOđi s NamA, STUpI u

sLUžbu, Pa JE SVE rIJEŠeno!

Idemo samo do Berlina i

natrag!

10 p r v o r a z d o b l j e 11 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 10 3.5.2012. 15:41:20

Page 11: Jean-Pierre Gibrat

Patriotizam je mom ocu SMRDIO NA smrt, prema njemu je gajio samo prezir... A nije

puno cijenio ni granice.

SveJEDNo, MOj stATuS strancA poŠTedIO mE RatA, ParADoKS zBOg koJeGa sE

MOjA maJKA Radovala.

ovO jE bAš prVI PUT Da od tOGA iMamo

kORIsTi.

od Čega, nO? pA oD TOGa

što SmO ŠPANJolci!

SjećAš li sE kaKo SU tI se TVOJi koLEge RuGAlI U ŠKOLi kad StE bIli MALI: “šPanjolAc, KeNJOLaC!” DAnas iZglEdAju BaŠ

Vragolasto!

A Ja koji SAm IH ViDIO Kako OdLAzE sveJEDno

SaM se OSjEĆAo KaŽNJen OsTAjaNJEm kući!

MATtéO je prE-velIKa budala!

ti SI sTVARno prEBLeSav! hAJdE, PRiDružI se, VRaG

tE OdNio!

Kad je rat stigao u domove, u prvo je vrijeme, treba biti iskren, šarmirao svijet oko sebe poput šteneta u košari s bojama zastave, ali ružno je zvijer narasla! Zamišljali smo da će nam u njušci donijeti pobjedu, da će ostati čista krzna, i da se puška

neće micati s ramena! Kako NAS JE samo džukAc prevariO!

10 p r v o r a z d o b l j e 11 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 11 3.5.2012. 15:41:24

Page 12: Jean-Pierre Gibrat

pRLjAVi, PodMUKlI paS vODič zA sLIJEPCe Vukao nAS jE U sraNJe i pROŽdIrAo nam DjEcu... SvAKakO sMo gA Se hTJEli RIjeŠitI, aLi

PrEKAsNO, Gad Je SAD BIo gaZdA! Gradonačelnikovi posjeti služili su da se otrijeznimo od onog ogromnog okupljanja kad se polazilo u rat, njeGOva JE obAVeza BilA ObavjEštAVaTI oBiteLJI O DUŽNoSTi KOju

sU SInovi IsPuNilI, pOginUVŠI kAo JuNaCi, bEZ PAtnjI.

SVAKA Se kućA pLašIlA NjEGovA POsJeta.

kad bi NjegOV šEŠIr PRošAO A DA NE POZvonI, uzDASi OLaKŠAnJa ZATreslI bi zavjese...

sVakOg jE mJeSEcA starIo deSET GODinA, DA BI KONAČNO DOSEGNUO RAVNODUŠNOST KAD JE DOŠAO NJEGOV RED DA MU JAVE ZA

SINOVLJEVU SMRT.

više nIjE bio dOVolJNO žIv Da pAti zBog TuđeG jada.

12 p r v o r a z d o b l j e 13 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 12 3.5.2012. 15:41:28

Page 13: Jean-Pierre Gibrat

jUliEtTe mI JE iZMI-caLA. malO sMo Se ViĐALI, samO

dA SE posvaDiMO. PACIfiStIčKe TEze

mog Oca, odbOjNost prEMA RaTu, iZnOSIo sAm ih S POVršNIM

UvJeREnjem kaKVo kAraKtERi-

zIrA iDeJE sTeČENe naSljEđIvANJeM.

juLiEtTe IH JE sma-tRAla nedOLičNIMA.

I kOJu Si jE ULogu U sVemu

OvoME namIJeNiO GoSPODIn MAtTéo?

pOReD oŠTrOg toNa, TO “GosPOdIn” SADRžavAlo jE irONIJu Koja Je tRAŽiLa dOsTojAn ODgoVOr koJI ObEĆavA pReSUdu BEz samiloStI. UsuDiO SAM se odIGraTi na KARtU

“TajNA”.

ah, HtJELA Bi znati?

ZAnimalo bI Me, dA.

MENe TakOđEr.

ŽeLjENi sMIJešAK BiO jE Samo

PrezIRnA Grimasa.

gUIlLAumE i paUlIn Se boRE.

AH, Da JE ReklA samO “GUILlAuME”, mogaO Bih NAćI nePriHVatLjIv ARGUMENT Za OTEGOTNE OKOLNOSTI , AlI poVEzivaTI s tim PAULIna DAValO Je rAZMiŠLjaNJu

težinu.

tRebAm razMiSLITi...

poslije Sam shvAtIO da kAD VaS JEdnA žeNa PiTA taKvo nEšTO, to NIje DObro zA siTnu LJUBavNu RAZMjEnU. tO prIJe NajAVlJujE zaTvARanJe LokAla NEgO ProdUŽenjE

ZAKupa.

12 p r v o r a z d o b l j e 13 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 13 3.5.2012. 15:41:32

Page 14: Jean-Pierre Gibrat

Dragi moj Mat téo,

taj rat, znao sam da ima prljavu njušku, ali treba vidjeti

kurvu izbliza! Treba je vidjeti kako bjesni , sranje, ne

možeš ni zamisliti! A u taj užas ideš pješice. Ovdje

treba patiti da bi se imalo pravo patiti. Dnevni marševi ,

noćni marševi , narednik ti je za dupetom kao neka

džukela, a govno od ruksaka teže od pute za grožđe.

Misliš da patiš, a još ne znaš što je patnja. Sranje koje

te čeka, u slučaju da nemaš predodžbi o njemu, ture ti

ga pod nos dvokolicama krcatim leševima, susrećeš

najsretnije od nesretnika izgubljenih pogleda, previjenih

udova koji se vuku u grozdovima. Sljedeće po planu je

iskopati rov, grob od horizonta do horizonta, mislio sam

cr tati taj rat, ne može ga se ni gledati... Usprkos tome,

šaljem ti nekoliko skica, malih por treta onih od nas koji

još žive. Za najugodniji je zaslužna Mireille, žena za

koju ne znam je li neudata ili udovica, samo znam da je

velikodušna u srcu... Kao i u ostalom. Mat téo, stvarno

ćeš biti prevelika budala ako ne ostaneš tamo gdje si...

Tvoj prijatelj Paulin

14 p r v o r a z d o b l j e 15 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 14 3.5.2012. 15:41:40

Page 15: Jean-Pierre Gibrat

Dopisivanje s Paulinom bilo je učestalo. Crnilo

njegovih odgovora nije uspijevalo

obeshrabriti moju opsesiju da se

pridružim. ZA MENE JE OPET OSVOJITI JULIETTE STALNO BILO JEDNAKO

OSVAJANJU ALSACEA I LORRAINEA.

šTO sE tIče GuilLaUMEA, NazDRAvIo Sam kAd je OTiŠao, nADaJuĆI sE dA će Mi tO

UDaljAVaNJE bITi SAveZnIK. aLi prIBližAVaLo gA jE svakO RAzmIJeNjEno PiSMO. udalJe-

Nost jE bILA namiJeNjEnA MeNI.

Ah, DoBar dAn... maTtéO...

kAKo je?

Njezino ner-vozno lice, diskretna

ruka na eti-keti, bio je to smrto-

nosni udarac.

Još jedan paket? Ima sreće... To je... Dvije kile i osamsto pede-

set!

Težio jE pUNO vIše!

kretEnu!

14 p r v o r a z d o b l j e 15 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 15 3.5.2012. 15:41:43

Page 16: Jean-Pierre Gibrat

MRšTIŠ SE? zaŠtO?

jesi lI proČiTaLA?

šTo tO?

PauLINoVO pismo...

JESI li gA PROčItaLA?

moJ sin pOTajNo ŽElI OtićI DA Ga

uBiJU, A ja Se nE TrebAM

Zabrinjavati!

dAj, nE bRiNI Se.

Ah, tUgO Moja! dA JE TVOj otaC OvDJe...

pRestAni! PrESTaNI s

ocem!

zašto gA ne mOžEŠ osTavitI NA Miru?! a kAd SmO

KoD TOGa, I MeNE?!

...

16 p r v o r a z d o b l j e 17 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 16 3.5.2012. 15:41:48

Page 17: Jean-Pierre Gibrat

Tog početka listopada, od departmana Somme do departmana Vosges, rat je ubirao pune kace... A za kace gospodina De Brignaca trebalo je pozvati španjolske sezonske radnike kako bi nadomjes-

tili ruke koje nedostaju. Među njima je bio Gervasio.

dOBro je pOznAvao mOG ocA, VRlO JE Živo gOVo-rIO o NjeMU, RaZLičItO oD

vErziJe mOjE MAJke. njEZINe RiJEČI noSile su rUžNOĆu SLUŽbEnIH

PoRTreta, KOd GERVAsija Se rADIlo O Na LiCu mJEsTA napRAvljeNIM krokijima...

pReKO NJiH SaM shVATIo da mOj otAC niJE SaMO PosTOjAo, NegO Da JE bIo živ.

ŽUpnIK jE imAo NavIku SUŠiTI sVOJu hALjU u vrtU

žuPnoG dvora...

jeDnOgA JE daNA HaLjA nesTalA. možEš

zaMiSLIti kAKaV Je skANDal IZBiO u selu!

pa isPRIČAm Ja SVE tvOM ocU...

«Nije valjda?» on će meni, «Nemoguće!»

TVOj se otaC SMIJAO, ja TAKođEr, jasno...

Ne čUDi mE...

ČekAj, to NIJE Ono

najsmješnije!

PRošLO je ŠEsT MJeSECI. jeDNE sAm veČEri BIo KOd tVog Oca. AnaRhiSTIčkoM ODJelu KojEm sAM priPadAO tRebaLA JE ZaSTAva...

za nEKU mANifeSTa-

CIJu U bArcE-Loni Ili takvO

nešto...

TvOJ otac jurne U

pOdRum PA SE VraTi s

hAlJoM! takO je poSTAO aNARHIst.

i tako IspAda DA POneKad oDjEćA

čiNI čovjeka.

16 p r v o r a z d o b l j e 17 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 17 3.5.2012. 15:41:52

Page 18: Jean-Pierre Gibrat

Stari De Brignac nije mogao zadržati za sebe

sinova pisma...

MorAO Nam Ih jE doLA-ziTI ČitaTI U VinOGRAD.

PRIJATELji, SluŠaJte ovo...

“DragI mOJ tATa, PlAVEtniLo NeBa plAvO jE naše

Zastave...”

Bila je to prepuna kaca za pokazivanje, izložbeni rat prijestolja, dva lupinga, tri klišeja i zauzimanje poze pred novinarima. Paulinov rat nije bio isti, njegov je rat bio

onaj koji se odvijao na udaljenosti bajuneta.

ljuDi sU SE IZ PoštOvaNJA uspraVLjAli, ŠešIRi SU sE odvaJALI OD loza...

gervasioV dIvlji AntImiLITaRiStIčki Duh HrAbRO sE IzUZiMao Iz TOGA, NJegoVa crnA BERetKa NASTavljALa

JE pOPut nezainteresiranog bUmBARa letjETi OD pLodA DO Ploda, škAre su beZoBRAzNO

ŠKLJOCalE poD ZVUkOM gazdInA GLaSA.

18 p r v o r a z d o b l j e 19 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 18 3.5.2012. 15:41:56

Page 19: Jean-Pierre Gibrat

poNEKe bi vEČeRI GErVaSiO svRATIo POdiJelIti juhu...

Razgovaralo se, smijalo na katalonskom. Bio je nevje-

rojatan, uspijevao

je nasmijati moju majku... Itekako me zapanjivalo!

Za tjedAN DanA višE Te NEma... A ŠtO se TIčE SLJedEće bErBe... UglaVnoM... mOGuĆE DA više

NEćU bIti u CoLlIOUReu...

SHVATio je pRIJE objašnjenja...

u pRavU sI, StuPi U sluŽBU! NAjGOre

buDaLAšTInE tReBa rAdiTI KaD Si mlAd, Tako da možeš žaliti zbog njih cijeli život... AKo TI

OstavE Priliku...

GErvAsiO naS Je NApUstIo ČiM jE BeRba BIlA gOToVa. ŠPAnJOLCi Su sE vratIli

pReKo PIrENejA, S nJima I sVE NeMOnoTONo, OStAviLI sU našE kRAjeVE bliJedE NaKon SVOJE ŠArOLIkoSTi.

Ostavio mi je svoj nož uz savjet: «Dobro se brini za njega, nije toliko otporan na hrđu kao što se čini... Stoga ga ne izlaži

opasnosti vlažnih sjevernih ravnica, tamošnja klima nije baš sjajna.»

18 p r v o r a z d o b l j e 19 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 19 3.5.2012. 15:42:00

Page 20: Jean-Pierre Gibrat

GERVASIO Nije MogaO shvAtITi. buDUĆI da Smo BiLI strAnCi, bEZ zaDRšKe Su NAs prIHVaTilI samo nAJvELikOdUŠNIji. u SlUČaJu ostALIh RaDilO Se o KrHkOj I nAZEBLoJ TOleRaNcijI,

KAšLJalA jE od nePOVJEreNja, RAt i nJEGove paTNjE OtVrDnULI su glediŠTA...

Švabe barem otjeraš udarcem bajuneta u dupe!

biO sam NEDODIRLJIV!

gOsPoDin de brI-GNAc pREViše JE TreBaO ŠPAnjolCE

Da SI dOpUsti ISkReNosT, Mi

SmO MU STVARALI BOGATSTVO, alI i zA nJEga sAM ja BIo NEDODIRLJIVa

SVInJA...

UkAZiVao mI Je SAMO oNO pomaLO GADLJIVO PoŠTOvaNje KoJE se

dAjE pRaSCiMA traGAčIma TARtufa.

NAJnEpODNošLjivIJi je BIO UTJEcaj tiH

PRIZORA na julIeTtE... Svi oNI POGLedi

prEmA DolJe KOjE nIsaM Podnosio...

drugi nIsU išlI u iStom sMjeRU, ŠTO JE bILo DalekO od

utjEhe.

20 p r v o r a z d o b l j e 21 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 20 3.5.2012. 15:42:08

Page 21: Jean-Pierre Gibrat

Treba svemu gledati dobru

stranu...

to saM pOkušAla REćI nje-GoVOJ majci...

“VAš jE paulIn U svOJoj NeSrEći

BAReM ZaŠtIĆEn OD PoVrATKa tAmO...” aLi To Je svEjedNO

JAD, Svakako...

Trebao bi stići sutra... Spominješ neku nedjelju... Pretpostavljam da ćeš ga

otići dočekati?

svAkako.

zApRavO... nADaM SE dA će tE

NekaKo uVjErITi.

U ŠTo?

taKo Je, prAVI SE da si ImBeCiL! PA Da NE Odeš tamo!

Kad pomislim na to da je tvoj otac pobjegao iz Španjolske zbog svojih ideja, da je još tamo, bio bi u stanju dizati u zrak željezničke pruge kako bi spriječio mlade da odu u smrt... Pa kad bi vidio kako njegov sin, odgojen u pacifizmu, odlazi na frontu...

Ah, baš bi bio ponosan na tebe...

PREkINi, mAma...

rEcI Mi nešto!

idem na spAvaNje.

20 p r v o r a z d o b l j e 21 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 21 3.5.2012. 15:42:15

Page 22: Jean-Pierre Gibrat

PAuline! Ah, jaDe moJ, zNAM Taj gLas...

MAtTéO... tI si, Ha?

doŠaO si me vIDjETi... AlI Kako Si ZnAO? ah, BrIgA

Me... dRaGo mi JE...

Vidi što mi se dogodilo... Gadovi su mi sredili oči... A ti, kako je? Ah, sranje, ne možeš znati koliko sreće imaš. Plikavcem su mi spržili oči... To im je novi trik... Smradovi... I KAD POMISLIM da si se trebao baciti u tu

pometnju... Ah, sranje... Jesi li barem primio moja pisma?

22 p r v o r a z d o b l j e 23 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 22 3.5.2012. 15:42:19

Page 23: Jean-Pierre Gibrat

da, oDgOvA-rao SAM tI.

pa dA, kaKVA sam JA bUDaLA... ah, TAkO MI

je draGo ŠtO Smo sE OPeT SusREli... vIše SE NeĆEMo DOsAđiVatI,

KAžem Ti!OH, ne... NiJE IsTinA... NISi

valjDA to naPRAvio?

UsRaNe EPOLeTE! nemoGućE! NISi izdržao, ha?

ONDA nISi zBog MeNE dOšao nA

Kolodvor.

sretno, STaRi mOj! srANJE, StvaRno sI preVElikA budala!

22 p r v o r a z d o b l j e 23 p r v o r a z d o b l j e

Matteo_Knjiga_1_KB.indd 23 3.5.2012. 15:42:24