doc! photo magazine

Click here to load reader

Post on 19-Jan-2016

76 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Issue Nº03 - September 2012

TRANSCRIPT

 • D O C P H O T O M A G A Z I N E . C O M

  D B R O W S K A U R B A N I A K P A U W E L S P I W O W A R S K I

  K O V A N S K A K A C Z O R Z D U C Z Y K W O J N A R O W I C Z

  NO 3 SEPTEMBER 2012 | NR 3 WRZESIE 2012

 • lets talkabout doc!

 • Publisher | Wydawca BLOW UP PRESS

  Editor in chief | Redaktor naczelnyGrzegorz K. Kosmala

  Graphic designer | Projekt graficznyAneta Kowalczyk (BB Graphic)

  B Bg r a p h i cTranslations | Tumaczenia

  Dominik Pekrl

  Cover photo | Zdjcie na okladce Renata Dbrowska

  A fan of Arka Gdynia is watching a match of his beloved team from behind fence. Gdynia, September 16, 2009.

  Kibic Arki Gdynia zza potu oglda mecz ukochanej druyny. Gdynia, 16.09.2009 r.

  Contact | [email protected]

  Advertising | [email protected]

  Join | [email protected]

  WWWdocphotomagazine.com

  FBfacebook.com/DocPhotoMagazine

  ISSN22992855

  Address | Adres:BLOW UP PRESS

  doc! photo magazineul. Nowogrodzka 31

  00511 Warszawa, Polska

  All images and text published in doc! photo magazine are the sole property of the featured authors (photographers, contributors and editors) and the subject to copyright. / No image or text can be reproduced, edited, copied or distributed without the express written permission of its legal owner. / No part of this publica-tion may be reproduced in any form, digital or mechanical, printed, edited or distributed without the prior written consent of the publisher. / All rights reseved.

  Wszystkie zdjcia oraz teksty opublikowane na amach doc! photo magazine s wyczn wasnoci poszczeglnych autorw (fotografw, wsppracownikw i wydawcw) i po dlegaj ochronie praw autorskich. / adne zdjcie lub aden tekst nie moe by reprodukowany, edytowany, kopiowany lub dystrybuowany bez pisemnej zgody jego prawnego waciciela. / adna cz tej publikacji nie moe by reprodukowana w jakiejkolwiek formie, cyfrowej lub mechanicznej,

  drukowana, edytowana lub dystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. / Wszystkie prawa zastrzeone.

 • F R O M T H E E D I T O R | O D W Y D A W C Y

  Dear Readers,

  If one was to ask what the main figure of photographs of third issue of doc! is, the answer would be city. Regardless of its name. For that matter it is a city as such. We experience it from different perspectives and in different views. Ghost city. Empty city. City teeming with life. Overpopulated city. City by night.

  But there are other figures too people. Struggling with overwhelming reality. Indulging in their passion. Living here and now.

  This issue of doc! is exceptional not only due to its unnamed hero. For the first time, we publish materials that you sent to us. We thank you very much for the trust, we congratulate authors whose work we published and we are waiting for further entries. Details on how to do that are found inside the issue (p. 197) or on our website in the Join | Docz tab.

  We are also pleased to announce that doc! photo magazine has become media patron of Leica Gallery Warsaw and the 2nd Opole Photography Festival OFF2012. More details in doc! recommends.

  LETS TALK ABOUT DOC!

  Drodzy Czytelnicy,

  Gdyby spyta, kto jest gwnym bohaterem zdj trzeciego numeru doc!-a, naleaoby odpowiedzie miasto. Mniejsza z tym, jak si ono nazywa. Chodzi o miasto jako takie. Poznajemy je z rnych perspektyw i w rnych odsonach. Miasto wymare. Miasto puste. Miasto ttnice yciem. Miasto przeludnione. Miasto noc.

  Ale s take inni bohaterowie ludzie. Zmagajcy si z przygniatajc rzeczywistoci. Oddajcy si swojej pasji. yjcy tu i teraz.

  Ten numer doc!-a jest wyjtkowy nie tylko ze wzgldu na swojego nienazwanego bohatera. Po raz pierwszy na na-szych amach publikujemy materiay, ktre do nas przysalicie. Dzikujemy bardzo za zaufanie, gratulujemy autorom, ktrych prace publikujemy i czekamy na dalsze zgoszenia. Szczegy jak to zrobi znajdziecie wewntrz numeru (s. 197) lub na naszej stronie internetowej w zakadce Join | Docz.

  Mio nam rwnie poinformowa, e doc! photo magazine zosta patronem medialnym Leica Gallery Warszawa oraz 2. Opolskiego Festiwalu Fotografii OFF2012. Wicej szczegw w dziale doc! rekomenduje.

  LETS TALK ABOUT DOC!

 • 9Piotr Wojnarowicz

  LOST CHILDHOOD | UTRACONE DZIECISTWO

  31

  doc! interview | doc! wywiad

  RENATA DBROWSKA PHOTOGRAPHY MY LOVE | FOTOGRAFIA MOJA MIO

  42

  Renata Dbrowska

  AT THE DISCO | NA DYSCE

  63

  Georgie Pauwels

  GERMAN STREETS | NIEMIECKIE ULICE

  91

  Armand Urbaniak

  TIBULA - A FLAMENCO WOMAN | TIBULA - KOBIETA FLAMENCO

  109Justyna Zduczyk

  DOUBLE HONG KONG | PODWJNY HONGKONG

  127

  Laura Kovanska

  FAMILY PORTRAIT | PORTRET RODZINNY

  147

  Marcin Kaczor

  LASNAME

  169

  Piotr Piwowarski

  THE NIGHT WATCH | STRA NOCNA

  189

  doc! recommends | doc! rekomenduje

 • D B R O W S K A U R B A N I A K

  P A U W E L S P I W O W A R S K I

  K O V A N S K A K A C Z O R Z D U

  C Z Y K W O J N A R O W I C Z

 • 11

  P I O T R

  Piotr Wojnarowicz (b. 1981) | based in Wroclaw

  (Poland) | a graduate of Private Post-Secondary

  School of Photography PHO-BOS | former pho-

  tojournalist of Gazeta Wroclawska | co-founder

  of f4foto photography studio | enduromaniac |

  in love with Scandinavia | participant of third

  edition of workshops held by Napo Images |

  displayed his works at several photographic

  exhibitions, including BWA Modern Art Gallery

  in Wroclaw, titled Sweden in clouds and in the

  sun | fascinated with James Nachtwey photo-

  graphs.

  Piotr Wojnarowicz (ur. 1981) | mieszka we Wro-

  cawiu (Polska) | absolwent Prywatnego Poli-

  cealnego Studium Fotografii PHO-BOS | byy

  fotoreporter Gazety Wrocawskiej | wspza-

  oyciel studia fotograficznego f4foto | enduro-

  maniak | zakochany w Skandynawii | uczestnik

  trzeciej edycji warsztatw prowadzonych przez

  Napo Images | swoje prace wystawia na kilku

  wystawach fotograficznych m.in. w Galerii Sztu-

  ki Wspczesnej BWA we Wrocawiu pt. Szwe-

  cja w socu i chmurach | zafascynowany zdj-

  ciami Jamesa Nachtweya.

  www.piotrwojnarowicz.com

  PH

  OT

  O |

  FO

  TO

  : W

  IKT

  OR

  ZA

  KR

  ZE

  WS

  KI

 • 11

  W O J N A R O W I C Z

  You stop in front of a barrier. Guards check your permit

  and passport. Loaded with gear you wait impatiently, you

  look at a plate labelled Pripyat.

  After some time you realise that you are surrounded only

  by boundless silence. You hear only your breath and heart-

  beat. Ladies and gentlemen, welcome to the Zone...

  I completed the photographic essay during two out of three

  expeditions to so called Zone - that is a ghost city of Pripyat,

  which got evacuated in one day resultant from meltdown

  of reactor no. 4 in Chernobyl.

  Children and teenagers suffered psychically the most, una-

  ware of invisible threat. In just one day they had to leave

  places they admired, friends they loved...

  Zatrzymujesz si przed szlabanem. Wartownicy spraw-

  dzaj twoj przepustk i paszport. Obadowany sprztem

  wyczekujesz niecierpliwie, spogldasz na tabliczk z napisem

  Prypiat.

  Po jakim czasie apiesz si, e otacza Ci tylko bezkresna

  cisza. Syszysz tylko swj oddech i bicie serca. Panie i Pano-

  wie, witamy w Zonie...

  Esej fotograficzny wykonaem podczas dwch z trzech

  wypraw do tzw. Zony, czyli opuszczonego miasta Prype,

  ktre w wyniku wybuchu reaktora nr 4 w Czarnobylu zostao

  ewakuowane w cigu jednego dnia.

  Najbardziej ucierpiay psychicznie dzieci i modzie, niewia-

  dome niewidzialnego zagroenia. Musiay w cigu jednego

  dnia opuci miejsca, ktre uwielbiay, przyjaci ktrych ko-

  chali...

  U

  TR

  AC

  ON

  E D

  ZIE

  CI

  ST

  WO

  |

  LO

  ST

  CH

  ILD

  HO

  OD

 • 1312

 • 13

 • 1514

 • 15

 • 1716

 • 17

 • 1918

 • 19

 • 2120

 • 21

 • 2322

 • 23

 • 2524

 • 25

 • 2726

 • 27

 • 2928

 • 29

 • D B R O W S K A U R B A N I A K

  P A U W E L S P I W O W A R S K I

  K O V A N S K A K A C Z O R Z D U

  C Z Y K W O J N A R O W I C Z

 • I N T E R V I E W

 • Renata Dbrowska (b. 1983) | based in Gdansk

  (Poland) | has cooperated with Gdansk office

  of Gazeta Wyborcza for the past seven years

  | photography student at the Lodz Film School

  | multiple prize-winner of Polish press photog-

  raphy contests: Grand Press Photo, BZ WBK

  Press Foto and Gdansk Press Photo | currently

  working on releasing Me, Renata Dabrowska,

  100 portraits album containing photos of wom-

  en holding the same name and surname.

  Renata Dbrowska (ur. 1983) | mieszka w Gdasku (Polska) | od 7 lat wsppracuje z trjmiejskim oddziaem Gazety Wyborczej | studentka fotografii w Pastwowej Wyszej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w odzi | kilkakrotna laureatka polskich konkursw fotografii prasowej: Grand Press Photo, BZ WBK Press Foto oraz Gdask Press Photo | obecnie pracuje nad wydaniem albumu Ja, Renata Dbrowska, 100 portretw z fotografiami kobiet o tym samym imieniu i nazwisku.

  www.dziewczynkazaparatami.blogspot.com

  PH

  OT

  O |

  FO

  TO

  : R