beautiful world landmarks slideshow

Download Beautiful world landmarks slideshow

Post on 27-May-2015

108 views

Category:

Art & Photos

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is a compilation of photos of beautiful landmarks from an email circulating the internet. I have added information on each of the landmarks.

TRANSCRIPT

  • 1. BBeeaauuttiiffuull WWoorrllddLLaannddmmaarrkkssbbyy MMaarryy MMccGGaagghh

2. SStt.. MMaarryyss AAllttaarr,, KKrraakkooww,, PPoollaannddLLooccaatteedd iinn SStt.. MMaarryyss BBaassiilliiccaa,, tthheeAAllttaarrppiieeccee ooff VVeeiitt SSttoossss iiss tthhee llaarrggeessttGGootthhiicc ssccuullppttuurree iinn tthhee wwoorrlldd..VVeeiitt SSttoossss wwoorrkkeedd ffrroomm 11447777 ttoo 11448899ttoo ccaarrvvee iinn wwoooodd hhiiss GGootthhiiccmmaasstteerrppiieeccee:: tthhrreeee--ssttoorryy--hhiigghhaallttaarrppiieeccee.. 3. CCoorrssiiccaa,, FFrraannccee CCoorrssiiccaa iiss aann iissllaanndd iinn tthheeMMeeddiitteerrrraanneeaann.. IItt iiss llooccaatteedd wweesstt ooff IIttaallyy,, ssoouutthheeaassttooff tthhee FFrreenncchh mmaaiinnllaanndd,, aanndd nnoorrtthh oofftthhee IIttaalliiaann iissllaanndd ooff SSaarrddiinniiaa.. MMoouunnttaaiinnss mmaakkee uupp ttwwoo--tthhiirrddss oofftthhee iissllaanndd,, ffoorrmmiinngg aa ssiinnggllee cchhaaiinn.. 4. QQuueeeenn VViiccttoorriiaa CClloocckk EEaassttggaattee aanndd EEaassttggaattee CClloocckk iinnCChheesstteerr,, CChheessiirree,, EEnnggllaanndd TThhee EEaassttggaattee CClloocckk wwaass eerreecctteedd ttoocceelleebbrraattee QQuueeeenn VViiccttoorriiaass DDiiaammoonnddJJuubbiilleeee iinn 11889977.. IItt iiss ssaaiidd ttoo bbee tthhee mmoossttpphhoottooggrraapphheedd cclloocckk iinn EEnnggllaanndd aafftteerrBBiigg BBeenn.. 5. Huge WWaavveess ccrraasshh iinnttoo NNeewwllyynn,,CCoorrnnwwaallll FFiieerrccee wwiinnddss wwhhiippppeedd uupp ssttoorrmmyy sseeaassaalloonngg tthhee ssoouutthh ccooaasstt ooff EEnnggllaannddwwiitthh sseevveerree fflloooodd wwaarrnniinnggss FFeebb..11,,22001144.. 6. PPrraagguuee CCaappiittaall aanndd tthhee llaarrggeesstt cciittyy ooff tthheeCCzzeecchh RReeppuubblliicc 7. AAmmaallffii CCooaasstt,, IIttaallyy SSeecclluuddeedd bbeeaacchh oonn tthhee AAmmaallffii CCooaasstt IInn 11999977 tthhee AAmmaallffii CCooaasstt wwaassddeessiiggnnaatteedd aa UUNNEESSCCOO WWoorrlldd HHeerriittaaggeeSSiittee aass aa ccuullttuurraall llaannddssccaappee.. 8. RRiivveerr SSeeiinnee,, PPaarriiss BBaatteeaauu MMoouucchheess ooffffeerrss aa ccrruuiissee oofftthhee SSeeiinnee wwiitthh ccoommmmeennttaarryy oonn tthheeffaammoouuss mmoonnuummeennttss iinn tthhee CCiittyy ooffLLiigghhtt.. WWaallkkiinngg aalloonngg tthhee bbaannkkss ooff tthheeSSeeiinnee,, yyoouu wwiillll ppaassss mmaannyy eelleeggaannttbbrriiddggeess wwiitthh lloonngg aanndd iinntteerreessttiinngghhiissttoorriieess.. 9. ZZooddiiaacc SSuunnddiiaall,, MMiillaann,, IIttaallyy 11776688--ccrreeaatteedd bbyy tthhee AAccccaaddeemmiiaa ddiiBBrreerraa SSuummmmeerr ssoollssttiiccee tthhee rraayyss ssttrriikkee tthheebbrroonnzzee oonn tthhee fflloooorr.. WWiinntteerr ssoollssttiiccee iitt ssttrreettcchheess ttoo tthheemmeerriiddiiaann.. 10. AAssssooss,, KKeeffaalloonniiaa IIssllaanndd,, GGrreeeeccee AAssssooss iiss aa ppeeaacceeffuull vviillllaaggee oonn tthheewweesstt ccooaasstt ooff KKeeffaalloonniiaa,, IIoonniiaannIIssllaannddss,, aa bbeeaauuttiiffuull GGrreeeekk iissllaannddssoouutthh ooff tthhee mmaaiinnllaanndd.. IItt iiss nneessttlleedd oonn tthhee ssiiddee ooff aahhoorrsseesshhooee--sshhaappeedd bbaayy.. 11. MMiillllaauu VViiaadduucctt,, FFrraannccee TThhee MMiillllaauu VViiaadduucctt iiss aa ccaabbllee--ssttaayyeeddbbrriiddggee tthhaatt ssppaannss tthhee vvaalllleeyy ooff tthheeRRiivveerr TTaarrnn nneeaarr MMiillllaauu iinn ssoouutthheerrnnFFrraannccee.. DDeessiiggnneedd bbyy tthhee FFrreenncchh ssttrruuccttuurraalleennggiinneeeerr MMiicchheell VViirrllooggeeuuxx aanndd BBrriittiisshhaarrcchhiitteecctt,, iitt iiss tthhee ttaalllleesstt bbrriiddggee iinntthhee wwoorrlldd.. 12. Switchback MMoouunnttaaiinn,, TTiiaannmmeennHHiigghhwwaayy,, CChhiinnaaLLooccaatteedd oonn TTiiaannmmeenn MMoouunnttaaiinnwwiitthhiinn TTiiaannmmeenn MMoouunnttaaiinn NNaattiioonnaallPPaarrkk,, ZZhhaannggjjiiaajjiiee,, iinn nnoorrtthhwweesstteerrnnHHuunnaann PPrroovviinnccee,, CChhiinnaaTTiiaannmmeenn MMoouunnttaaiinn CCaabblleewwaayy iissccllaaiimmeedd iinn ttoouurriisstt ppuubblliiccaattiioonnss aass tthheelloonnggeesstt ppaasssseennggeerr ccaabblleewwaayy ooff hhiigghhmmoouunnttaaiinnss iinn tthhee wwoorrlldd.. 13. Lighthouse iinn SSuunnddeerrllaanndd,, EEnnggllaanndd SSoouutteerr LLiigghhtthhoouussee ooppeenneedd iinn 188771.. IItt wwaass tthhee ffiirrsstt lliigghhtthhoouussee iinn tthheewwoorrlldd ddeessiiggnneedd aanndd bbuuiilltt ttoo bbeeppoowweerreedd bbyy eelleeccttrriicciittyy.. 14. GGaattee OOppeenniinngg,, LLaakkee CCoommooLLaaggoo ddii CCoommoo,, LLaaggoo MMaaggggiioorree aannddLLaaggoo ddii GGaarrddaa mmaakkee uupp tthhee bbeeaauuttiiffuullllaakkeess rreeggiioonn,, bbeettwweeeenn MMiillaann aanndd tthheeAAllppss,, iinn NNoorrtthheerrnn IIttaallyy.. 15. V Medieval Viillllaaggee,, PPeerroouuggeess,, FFrraannccee PPrroouuggeess iiss aa mmeeddiieevvaall wwaalllleedd ttoowwnniinn eeaasstteerrnn FFrraannccee aabboouutt 199 mmiilleessnnoorrtthheeaasstt ooff LLyyoonn.. TTooddaayy tthhee ttoowwnn iiss aa ppooppuullaarr ttoouurriissttaattttrraaccttiioonn.. 16. AAssttrroonnoommiiccaall CClloocckk PPrraagguuee,, CCzzeecchh RReeppuubblliicc CCrroowwddss fflloocckk ttoo sseeee tthhee cclloocckk iinn tthheeppeeddeessttrriiaann cceenntteerr wwiitthh mmaannyyrreessttaauurraannttss wwiitthh oouuttddoooorr sseeaattiinngg iinnggoooodd wweeaatthheerr.. MMaannyy mmuussiicciiaannss,, mmaaggiicciiaannss,, cchhoorraallggrroouuppss ppeerrffoorrmm iinn tthhee aarreeaa.. 17. SStt.. PPeetteerrssbbuurrgg,, RRuussssiiaa SStt.. PPeetteerrssbbuurrgg iiss tthhee sseeccoonndd llaarrggeessttcciittyy iinn RRuussssiiaa.. IItt iiss aa mmooddeerrnn EEuurrooppeeaann cciittyy.. IItt iiss RRuussssiiaass ggrreeaatteesstt hhiissttoorriiccaall aannddccuullttuurraall ttrreeaassuurree,, iittss NNoorrtthheerrnnCCaappiittaall,, iittss VVeenniiccee ooff tthhee NNoorrtthh.. IItt iiss aann aarrcchhiitteeccttuurraall ggeemm.. IItt iiss RRuussssiiaass wwiinnddooww ttoo tthhee wweesstt.. 18. PPrreeaacchheerrss RRoocckk,, NNoorrwwaayy PPrreeaacchheerrss RRoocckk,, aallssoo kknnoowwnn aassPPrreeaacchheerrss PPuullppiitt oorr PPuullppiitt RRoocckk,, iiss aaffaammoouuss ttoouurriisstt aattttrraaccttiioonn.. 19. SShheeeepp HHiigghhwwaayy,, IIrreellaanndd DDiinnggllee PPeenniinnssuullaa,, nneeaarr BBllaasskkeett IIssllaannddFFeerrrryy BBlleeaattiinngg sshheeeepp aanndd aa vviieeww ooff aahhiigghhwwaayy 20. DDoorrsseett,, EEnnggllaanndd DDoorrsseett iiss aa ccoouunnttyy iinn SSoouutthh WWeessttEEnnggllaanndd oonn tthhee EEnngglliisshh CChhaannnneellccooaasstt.. 21. TTuurrqquuooiissee RRiivveerr BBrriittiisshh CCoolluummbbiiaa,, CCaannaaddaa AAmmaazziinngg hhiikkiinngg ttrraaiill aalloonngg TTuurrqquuooiisseeRRiivveerr iinn MMoouunnttaaiinnoouuss MMaarrbbllee CCaannyyoonn 22. VViinnhheeddooss ddoo DDoouurroo VViinneeyyaarrddss ooff tthhee DDoouurroo,, NNoorrtthheerrnnPPoorrttuuggaall WWiinnee hhaass bbeeeenn pprroodduucceedd bbyyttrraaddiittiioonnaall llaannddhhoollddeerrss iinn tthhee AAllttooDDoouurroo rreeggiioonn ffoorr 22,,000000 yyeeaarrss.. IIttss mmaaiinn pprroodduucctt,, ppoorrtt wwiinnee,, hhaassbbeeeenn wwoorrlldd ffaammoouuss ffoorr iittss qquuaalliittyy.. 23. AArrccttiicc CCaatthheeddrraall,, NNoorrwwaayyTThhee AArrccttiicc CCaatthheeddrraall iiss aa mmaajjeessttiiccppiieeccee ooff aarrcchhiitteeccttuurree bbuuiilltt iinn 11996655,,iinnssppiirreedd bbyy AArrccttiicc nnaattuurree..TThhee eexxqquuiissiittee RReettuurrnn ooff CChhrriisstt ggllaassssmmoossaaiicc wwiinnddooww ddoommiinnaatteess tthheeiinntteerriioorr..EEnnjjooyy aann iinnccrreeddiibbllee ccoonncceerrtt iinn tthhiisseelleeggaanntt cchhuurrcchh wwiitthh ffaannttaassttiiccaaccoouussttiiccss.. 24. PPeelleess CCaassttllee,, RRoommaanniiaa PPeelleess CCaassttllee iiss aa NNeeoo--RReennaaiissssaanncceeccaassttllee iinn tthhee CCaarrppaatthhiiaann MMoouunnttaaiinnss.. IItt wwaass bbuuiilltt bbeettwweeeenn 1188733 aanndd 11991144.. KKiinngg CCaarrooll II,, uunnddeerr wwhhoossee rreeiiggnn tthheeccoouunnttrryy ggaaiinneedd iittss iinnddeeppeennddeennccee,,ccoommmmiissssiioonneedd iittss ccoonnssttrruuccttiioonn.. 25. Underwater RRoolllleerr CCooaasstteerr,, JJaappaann LLooccaatteedd iinn JJaappaannss ffaammoouuss FFuujjii--QQHHiigghhllaanndd AAmmuusseemmeenntt PPaarrkk iinnYYookkoohhaammaa,, tthhee rroolllleerr ccooaasstteerr pplluunnggeessiinnttoo aann uunnddeerrwwaatteerr ttuunnnneell.. IItt ooppeenneedd iinn 11999999.. 26. VViiccttoorriiaa FFaallllss,, AAffrriiccaaVViiccttoorriiaa FFaallllss pprreesseennttss aa ssppeeccttaaccuullaarrssiigghhtt ooff aawwee--iinnssppiirriinngg bbeeaauuttyy iinnssoouutthheerrnn AAffrriiccaa oonn tthhee ZZaammbbeezzii RRiivveerraatt tthhee bboorrddeerr ooff ZZaammbbiiaa aannddZZiimmbbaabbwwee..TThhee wwaatteerrffaallll iiss tthhee wwoorrllddss llaarrggeessttsshheeeett ooff ffaalllliinngg wwaatteerr..IItt iiss aabboouutt ttwwiiccee tthhee hheeiigghhtt ooffNNiiaaggaarraa FFaallllss.. 27. IIrreellaanndd TThhee llaanndd ooff ggrreeeenn,, SStt.. PPaattrriicckk,,lleepprreecchhaauunnss,, IIrriisshh sstteepp ddaanncciinngg,,sshhaammrroocckkss aanndd EErriinn GGoo BBrraagghh 28. TThhee KKrreemmlliinn,, RRuussssiiaaTThhee MMoossccooww KKrreemmlliinn,, uussuuaallllyy rreeffeerrrreedd ttooaass ssiimmppllyy tthhee KKrreemmlliinn,, iiss aa hhiissttoorriicc ffoorrttiiffiieeddccoommpplleexx aatt tthhee hheeaarrtt ooff MMoossccooww..IItt iinncclluuddeess ffiivvee ppaallaacceess,, ffoouurr ccaatthheeddrraallssaanndd tthhee eenncclloossiinngg KKrreemmlliinn WWaallll wwiitthh iittssttoowweerrss..TThhee nnaammee KKrreemmlliinn mmeeaannss ffoorrttrreessss iinnssiiddeeaa cciittyy.. TThhee tteerrmm iiss oofftteenn uusseedd ttoo rreeffeerr ttootthhee ggoovveerrnnmmeenntt ooff tthhee RRuussssiiaann FFeeddeerraattiioonn.. 29. Micheldever WWoooodd,, HHaammppsshhiirree,,EEnnggllaanndd VViissiittoorrss ttoo MMiicchheellddeevveerr WWoooodd ccaappttuurreeaa bbrreeaatthhttaakkiinngg,, ssttuunnnniinngg ccaarrppeett ooffbbll