090313seminar talk about salesforce for google apps

24
!"#$%&’()*+,-./01234 56.78396481234:;<= >?29@A83964BCD EFGH Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

Upload: kohei-nishikawa

Post on 24-May-2015

798 views

Category:

Technology


2 download

DESCRIPTION

09年3月13日「 Google Appsで体感するクラウドの実力」セミナー@渋谷セルリアンタワー6F担当セッション資料

TRANSCRIPT

Page 1: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

!"#$%&'()*+,-./01234!

56.78396481234:;<=!

>?29@A83964BCD!

EFGH!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

Page 2: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

"#$%&'!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

•!!()*IJKLMNOPQ!

•!!+',$-./01$!2!3//#,$!"44-!RS!5TU6VWX!

•!!7YZ1@[783//#,$!"44!9%#:%$!;!+',$-./01$!!

•!!=\]4^_`RSOa3//#,$!3'&#$<!

•!!+''+`+"+=>`\Dbcdefgh!

Page 3: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

()*IJKLMNOPQ!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

()*?ijkl@`mQA!ijnop%qrstauvwIij`fgh

%xyOaz`w{|%})~���fz`�B!

�B�C:D:4$&:'��(�?EF4A66G'HC:D:4$&:'H/0#6C:D:6I9JI"BI"=I9KI"9I"LI9JIJMI"LI9NIOPIQLI9=I"9I"BI9=IJ>IQM@!

+',$-./01$!()*mIB>��w����a+''+�()*!

�4�?1�2�!

�C!

��!

?2�^�@A!

KKRN>>=!?L>>J�B�SB�#|@!

BK>��!?L>>J�B�SB�#|@!

Page 4: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

?2�^�@A!

T!��ij��!

^� 274!

T!��¡¢eIU£¤!!!!!!U¥¦§!

�C6+9!

T!¥¦P¨©ª§!

«@17�@�!

T!©ªP¨��8¬­!

(+*�L61�2�!

T!���1�2�!

T!®¯3964!

+',$-./01$`3//#,$!"44-f°<M!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved. �L!(+*��4�?1- 4?629±@�!

+''+�()*f²³´-�4�@µ20!

7!+',$-./01$!()*!8!

!;!

+''+�¶·2«.¸�2]¹@/º»!

7!3//#,$!"44-!8!

()*?69±@�1¼-7!

ij`fgh%xy8½¾f¿À``Áw!

Â{,«.¸�2]¹@ÃÄ%ÅKuCÆ

]4^_%+''+wLÇZOaz`ÈÉÄÊ!

7!+V',,!+<'0<!8!

OËwÌv¨ÍaÎÎ!

Page 5: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

±27!��@µ2!

«.¸�2]¹@!6!�2�7!

0Ïб@�ÑÒ8ÓÔ!

±Õ @9Ö2!

×Ø"WX!

3²Ù!

W,'Y/0V!'-!'!+$0Z:1$!

?3//#,$!"44!9%#:%$@!

ÚÛ?RSÃÄ@!

ÜÛ?YZÃÄ@!

|Û?ÝfÞ@!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

+',$-./01$!2!3//#,$!"44-!RSÃÄ!

+',$-./01$!6!P/01$H1/V!

·2-³ß2R!�C��R!?2�^�@AR!!

»¼²�»ÓÔ?[:##KàMÃÄ@R!!

�4�?1�2�21234!

áâ»[ã�2]¹@?P/01$H1/V@!

?ä@«2²�@A�Á¬­ÉÄ@!

3//#,$!"44-w!

o�,MÃÄ!

?3//#,$![/1-@!?3V':,@!

?3//#,$!(',$%&'0@!

?3//#,$!\:&$/!./0!O]-:%$--@!

?3//#,$!+:<$-@!

?3//#,$! '̂,D@!

Page 6: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

åæfTU6VWXHB!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

!"#$%&'()*+$,-./01&23!Z$0HB!

456789:$;<=! :$;>=!

)*+$,?@A-./0!

çèéêBëìíîïCDEFGHIð!

)*+$,!

JJJ"G!

.KLM!

)*+$,!

N!!

-.!

/0!

3//#,$!"44-!

3//#,$!"44-!

+',$-./01$!

OPQ7RSTUVWXY*Z[,A\]^_`_a5\Y*Z[,AR

bcd7e_bf!

.KEghTijAk_l)*+$,Ae_^la5mnVoBpqrst

A"uvbf!

動画メッセージçñòóôóõîð 08�9�öY=÷ø8ùúûøBÆüw��!

Page 7: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

åæfTU6VWXHL!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

①該当顧客に一括メール送信 ②メール受信(顧客)

動画メッセージ(YouTube)

⑥フォーム回答を自動記録:顧客の現状把握 (PDFやExcel形式で出力, Google Sitesとの連携等)

③’フォーム    入力

③動画閲覧

④フォーム  誘導

⑤自動  記録

3//#,$![/1-?4[�Õ0]2�@!

3//#,$![/1-?³ý2_@!

+',$-./01$!

[リンク設置] Salesforce側 から閲覧可能に

“Salesforce” 担当(営業)

3//#,$!+:<$-!担当(SE等)

3//#,$!\:&$/!

3//#,$!(',$%&'0!

[シェアリング] SalesforceとGoogle Calendar間でスケジュール共有

ÑC4�9Ð27þÑC�ÿ!"I#$ûfÓÔ! Google Apps機能

⑦請求書発行/管理   (Salesforce)

%&�¡!

³ý2_!

ij'#(æ6kl]4^_)*!

Page 8: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

åæfTU6VWXHS!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

]@A71¼@Ù@!

+"*_LH>!

+,!

W/0<',ÃÄ!

»- 4!3//#,$!"44-

wLxÒ!

±27! ��@µ2! 3²Ù!

1¼�! 0Ïб@�!3//#,$!"44-!

«-Ð.�2]¹@!

«.¸�2]¹@! ÏÐã^�!

ã@-!/v�¡!

�01!

01!

01!

01!

01!

7P/01$H1/V8!

`/0DP,/C?`6P@!

2+sÍu!

·2-³ß2%!3V':,3w45!

2+sÍu!

·2-³ß2f67%89ºÕ�¤!

92:2!

7P/01$H1/V8!

C;<»[ã�2]¹@!

3V':,R!��@µ2R![/1-RS=+',$-./01$!./0!3//#,$!

"44-f6DfÃÄ%>Z

Oa!

7!·2-³ß2!;!3//#,$!"44-!8!

Page 9: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

?2�^�@A2�4�?1�2�1234%+''+?@�Ña888!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

!""#$%&'((&)*#+*%&,&-.$%/0"12%!

�zfA��IGoogle App EngineZ»[ã�2]¹@wI�4�?1�2�ÃÄÁOËw®¯��a�Bw,�NOÊ!

Page 10: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

+',$-./01$f`$aRSÃÄ!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

��¡ijf��!

�4�?1�2�!

C¬DEF24Z

GãÐ2]¹@'#!

`$a1¼�6`$a»[ã�2]¹@! `$a!</!ã20!

`$a!</!�24!

C¬DEF24!

 7³1234�2�7!

Page 11: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

+',$-./01$``$aRSfHI!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

JK"LP¨M*,

b^*_«20%NÒ!

�`$a!</!ã20fOPfJK"L!

QRmIS4^�@A&LMu!

+''+,fwITU,M888!zÍÁ+''+r�VBwPOaQ!

WX!

Page 12: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

WXYZ�+',$-./01$f`$aRSÃÄ!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

QRmIS4^�@A&LMu!

+''+,fwITU,M888!zÍÁ+''+r�VBwPOaQ!

WX!

+',$-./01$�`$aRSÃÄ!P/01$H1/V!+:<$-!

3//#,$!"44!9%#:%$!

3//#,$!+:<$-!

[\#wb^*_�A]�Ȱ^,M!

�\w_;1234¤!

b^*_.¼-,¬­c\:-]',./01$d!

+,ÈM*,M`$a»[ã�2]¹@q�!?`abªc29R!d�1¼�=@!

EF4A66CCCH-',$-./01$H1/V6G464,'Y/0V6-:<$-6!

He[�3Ð2ãã24!

Ôf1234'#ÈC¬�S!

We<E/%%JKL¬­!

»[ã�2]¹@g�B>«R!

7hf8�iK>>�c293Ð2!

7hf8jkK>>*O!

�S!X^V$&:'!>J�L�LK�!EF4A66CCCH:<V$&:'H1/HG46%$C-6'0f1,$-6>J>L6LK6%$C->S>HE<V,!

EF4A661/&$H#//#,$H1/V6:%<,6G'6'44$%#:%$6!

QlmzÍ%JMNO!

Page 13: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

7YZ8RSÃÄ1@[7!3//#,$!"44!9%#:%$!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

`$a!</!ã20??2�^�@Am@!

!? -n2%�³ý2_=@!

`$a!</!�24?�4�?1�2�m@!

!?oMPpt³ý2_=@!

C¬DEF24?�4�?1�2�m@!

!?GãÐ2]¹@Vq@!

 7³1234�2�7ßA¼@"L?�4�?1�2�m@!

!?rZ»�/@�w�a�4�?1�2��2�7@!

"44!9%#:%$!+:<$!(0$'</0�NF24!

?2�^�@A2�4�?1�2�xy! +',$-./01$"L!

`$aP¨�{sÍu³ý2_s%+',$-./01$

wLtl!

•!! -n2fuU\!

•!!�4�?1�2�%Tv!

71@[78!

�N!"44!9%#:%$!+:<$!(0$'</0!!EF4A661/&$H#//#,$H1/V646'44g$%#:%$g-:<$g10$'</06!

Page 14: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

"44!9%#:%$!+:<$!(0$'</0H6B!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

�wx?h^PgQ@%ÇZÉÄwOauvwI«20f

6D%û�yzaM*È{aÊ!

Oü�Y|#f²��-�ã6Z:$C-6'&V:%H4e!

}~'#�EF4A661/&$H#//#,$H1/V646'44g$%#:%$g-:<$g

10$'</06:--]$-6&$<':,i:&jL>!

+',$-./01$P¨NÒ&ub^*_«20%��@8[\!

"44!9%#:%$!+:<$!(0$'</0`mQ!

•!!+',$-./01$f`$a!</!ã20=`f�ÀÈ�M!

•!!3//#,$!"44!9%#:%$r�!ÑOa(*+?`$a1¼�xy@!

•!!We<E/%%JKL�4�?¼���NO?�wx�YÁÉ@!

•!!`k+X`k3�;f>²��2,f�I[\ÑCÈ�ll!

•!!�C¬6C¬JKÃÄÈ�MLMNO!

"44!9%#:%$!+:<$!(0$'</0!ÑC"L!

Page 15: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

"44!9%#:%$!+:<$!(0$'</0H6L!

��^@[�2�?@�!

z�,��f`$ac29È!

:Õ-:-ÑÍNOÊ!"!!!!"

`$a²:¼@DEÈ{Í�!

²:¼@�4�?¼�ÁÉÄ!

•!!»- 4Y��3//#,$!"%',ef1-!

•!!k/]^]a$�I��!"%�5?1�2�=w�Z@!

s¨w�4�?¼�Oa888!

3//#,$!"44-�JZ�f0±¼@r�!ÑOa�BwJK!

Page 16: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

��f=\]4^_`RSstu888!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

!""#$%&!.3#%4%Ña!

Page 17: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

1@[7!5!=\]4^_RS3'&#$<!!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

•!!=\f·2-³ß2]4^_w�MLI%�sÍuU£%��Oa3//#,$!3'&#$<�K%Ña!•!!·2-³ß2]4^_mI=\fß2�7XW%ÇZ&LMa!•!!ÝfuvI3//#,$!3'&#$<P¨·2-³ß2]4^_w»- 4&L��sta!

•!!3//#,$!3'&#$<\f��\jP¨m2+"L§n%-ãÕ-Oa`I=\f·2-³ß2]4^_w!

�»- 4&I2+"L%��Oa�BwOa!

`$a�./:rf!

3//#,$!3'&#$<!

¼@�26Õ�!

P:0$`',,!

o+pq!

2+"Lh)_§»- 4!

o+pq��¡!%�U£%!o+pq°{!

�C\6Õ�·2-!

=\·2-³ß2]4^_!

=\6Õ�·2-P¨fOPw��Iz

f3//#,$!3'&#$<m!

ÇZÉÄw,aÊ!

�5 89ºÕ� Google Code http://code.google.com/intl/ja/apis/gadgets/!

Page 18: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

3'&#$<f¬­�27!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

¬­�27%JKL«20%È�È�` ¡Oa?@888!

•!!3//#,$!3'&#$<!9&:</0?h¢@!g![�3Ð2ÃÄ{�R!r#V':,H1/V»�/@�üÅM£!

•!!3//#,$!(/&$�S4^�@A?h¢@!g!¤29¹@klÃÄ{�R!Ù2[@G24¤M£!

•!!XO*!`$a+4E$0$!-*'-E�M!g!h¢f[$Z$,/4$0!9&:f/%È{�I3hX%JKu¬­ÈÉÄ!

•!!¥�,>²��2!5!s*_¦û,f�I¥�,>²��2�ÁptÊ3//#,$!3'&#$<!9&:</0`f!

�§ZÈ�OOvÎ!

¬­�27!

«20%û)! «20%��! «20%C¬!

�M!`$a+4E$0$!-*'-E)*!EF4A66CCCg>MH:aVH1/V6G46-/uC'0$6C$a-4E$0$6-V'-E6!

Page 19: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

3'&#$<¬­#f¨©!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

3//#,$!3'&#$<fß9Õ-ÈûPÍLMas*_¦ûmI

MªC¬Oaz`w,aÊ�C\f12¤2w�k

��,M!

«¬m¿K&­M.@µ_,¦®¯�s*_¦û%

��&IC¬#fh)_%°)±²wOa!

C¬³f12¤2wIVq>@9@l´�µ%

¶OÊ0/a/<-H<v<�=%ÇZOaÊ!

XH!Xp^4kw:aMZw$Eh/Kx)%q>S-h&0y[+0>WHvV,z¿K&­M!

·¸,.¼�.ãmJpªw¹Nta! 3//#,$!3'&#$<�mI"G'v.¼�.ã=fºZmI

¶³ý2?@4w»¼%½¾OuvIå¿�w!

:3//#,$²�FßÕ¶21@0¸Õ-4�¬­�27%JMÀ)Oa!

«¬f3//#,$!3'&#$<!9&:</0�mI"LÈÁ)ÑC&­Mz`

Á{aÊ!

:3//#,$²�FßÕ¶21@0¸Õ-4%JKLI3//#,$!3'&#$<!9&:</0%ÂÃwÄ)JMIÑCÅÆ%Çva!

�7 http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40360&hl=ja!

Page 20: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

o+pq�;�����I3'&#$<rw��!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

3//#,$!3'&#$<fß9Õ-mIs*_¦û`,aÊs*_¦û\wIb^*_R!o'Z'+10:4<R!P,'-E=% ¡OaÊ!

��¡³fo+pq²2�%ÈKOa!

U£É��!

����!

%���!

2+"Lh)_ã@-!

o+pq��¡!ÑV,#f«20!

Page 21: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

+''+m\DbcwÔÅPVBPQ!

ÌÍÍÌ`ÌÎÌÏÐ`\Dbcdefgh!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

Page 22: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

+"+=>`mQ!

•!Ñ+"+=>�ÒÓC+<¸øÔ<w��Kv¨ÍudeÕ�Ö=>×#$û!

•!Ñ�w�mIdeÕ�ØÙ<#$ûÖBQ×wÚÛ!

•!!^e4$Ü`^e4$ÝfLÞßw�aàá!

•!!âDØã1234?+''+=@wäML8888!

•!�\DbcÈÔÅwåZsÍLMuPVBPV,IÔÅÀ%àáOa!

¦û¤! æçIè! åZ!

CÆrfã4-!

«@�ß27çbc�!ð!

% ¡Ê!éêëçã4-«@�ß27

?�ãÕ-4ðwL!

!¦û¤!

Tv+''+wgOa\DbcIè%àáÊ+"+=>^e4$Ý%ìí¹¡+''+m\Dbcde#wÔÅ!

«@�ß27çbc�!ð!

fî�`ùïçÑC=ð!

wäMLæçsÍLMa!

ÌÍÍÌ%Tv&LMa��!

«@�ß27çbc�!ðÈ!

ÔÅwåZðÃÄ&LMa!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

Page 23: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

â=\åZ&âDØã&

5-..-ÇZ6&

de#$û! -'-78#$û!

de

de

\Dbcde#wIâDØã1234Tv

<=P¨+"+=>#$û%Ê@ìaz`�$ñ!

CÆ!

de!

\Dbcde#fÑCò¯w��I&

& &����·¸,«4�È­N!

\Dbcde`+''+fgh!

-'-78�Y-..-%ÇZOaz`�I

\Dbcde#fÑCk¿ó§&

�Y-..-X&

•!�!""#$%&'((/&

•!�-.$%/0"12%!

Øã&

1234&

5-..-6&

-'-78&

#$û!de!

+"+ôõ#$ûÈ,MIö&)mI+"+=>#$

ûÈ÷ø�`ùúsÍuOPmIâDØãD�wäMLÁde%û¶OaM*È{a!

#$ûT°!

+''+Tv!

â=f\Dbcde�üýþ! 1234?+''+@Tv<=!

«4�½¾!

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

Page 24: 090313seminar Talk About Salesforce For Google Apps

Copyright 2009- General Business Services Co., Ltd All rights Reserved.

)9:&;<&=>)&:;?@A)9=&

uRÿ³�9g*':,!D%:-E:D'C'r#a-H1/HG4!!!

}!"f?ÿ÷#@!

•!!P/01$H1/V!+:<$-$Ð2�ã»7?�wx%@!EF4A66&/1-H#//#,$H1/V6\:$Ci&/1:&j&&E#V4G#{SK>.MJ<LS#K!

•!!3//#,$!"44-!!EF4A66CCCH#//#,$H1/V6'6E$,46:%<,6G'6:%&$vHE<V,!

•!!3//#,$!"44!9%#:%$!EF4A661/&$H#//#,$H1/V6:%<,6G'6'44$%#:%$6!

•!!+',$-./01$!EF4A66CCCH-',$-./01$H1/V6G46!

•!!+',$-./01$!./0!3//#,$!"44-!EF4A66CCCH-',$-./01$H1/V6G4640/&]1<-6#//#,$6'44-6!

•!!XO*!`$a+4E$0$!-*'-E!)*!EF4A66CCCg>MH:aVH1/V6G46-/uC'0$6C$a-4E$0$6-V'-E6!

•!!3O+�Tv�f-./0gR1234!EF4A66CCCH#a-H1/HG46a]-:%$--6-/,]f/%6-',$-./01${./01$1/V-''-HE<V,!

•!!X^40/!ÒÓ�&�'än(n!EF4A66:<40/H%:DD$:a4H1/HG46'0f1,$6(p_h*q6L>>J>LBJ6SLKB>Q6!